Begroting 2017

10.2.1 Alcohol en drugsgebruik

Het effect van drugs en alcoholgebruik onder jongeren manifesteert zich in schoolverzuim en -uitval, vandalisme, geweld, gezondheidsschade en instroom in de zorg. In de WIJ-teams werken onze leerplichtambtenaren, het schoolmaatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg en het jongerenwerk nauw samen aan preventie en hulpverlening aan scholieren.

We willen:

  • dat jongeren goed geïnformeerd zijn over de risico’s van alcohol- en druggebruik;
  • dat de gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met drinken omhoog gaat;  
  • dat het overmatig gebruik van alcohol daalt;
  • dat jongeren onder de 18 geen toegang hebben tot drugs.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

Aantal geconstateerde overtredingen alcoholverkoop aan jongeren (<18 jaar)

-

-

100

75

Aantal geconstateerde overtredingen verkoop en aanwezigheid jongeren in coffeeshops

-

-

-

5

Hoe staan we ervoor?

Het plan ‘de maat is vol’ heeft een looptijd van 2012-2016 en loopt eind dit jaar af. Op basis van de evaluatie die eind 2016 in de raad ligt, wordt een voorstel gemaakt welke maatregelen in 2017 doorlopen. Vanuit het budget ‘Samen gezond in Stad’ (lokaal gezondheidsbeleid) zijn hiervoor middelen beschikbaar. Vanaf 2018 ligt er een nieuw beleidskader voor het gezondheidsbeleid inclusief prioritaire thema’s.

Bij het toezicht op de naleving van de Drank- en horecawet, heeft de handhaving van het schenken en verkopen van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar prioriteit. 2015 is voor wat betreft de handhaving van alcohol verkoop aan jongeren een opstartjaar geweest. Nog niet alle buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) waren beëdigd en het accent heeft met name gelegen op voorlichting. Gelet op de inspanningen in 2016 verwachten wij een daling van het aantal geconstateerde overtredingen in 2017.

In 2016 is een specifiek project uitgevoerd bij supermarkten, nachtwinkels en slijterijen. Hierbij is gebruik gemaakt van zogenoemde mysterie-shoppers. Toezichthouders van de gemeente hebben met behulp van twaalf studenten gecontroleerd op het verstrekken van alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 18 jaar. De mysterie-shoppers waren in de leeftijdscategorie van 16 en 17 jaar. In maart en mei 2016 zijn in totaal 104 supermarkten, nachtwinkels en slijterijen gecontroleerd. Hierbij werd bij 55 bedrijven (53%) alcoholhoudende drank verkregen door de mysterie-shoppers. Het naleefpercentage is daarmee 47%.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen een verbetering van het naleefgedrag ten aanzien van het verbod op de verkoop van alcohol aan minderjarige en meer toezicht op verkoop van softdrugs aan minderjarigen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Toezicht houden op alcohol en drugsgebruik bij cafés, discotheken, bioscopen, sportkantines, buurthuizen, slijterijen en supermarkten, evenementen en festivals;
  •  Uitbreiding  en verdere professionalisering alcoholcontroles;
  •  Inzet van mystery-shoppers;
  • Stroomlijning van de back-office en automatisering om de effectiviteit te verhogen.