Begroting 2017

10.1.6 Radicalisering en Jihadisme

Radicalisering is een actueel thema in de bedreiging van de nationale en lokale veiligheid en rechtsorde. We kunnen te maken krijgen met uitreizigers, terugkeerders, geradicaliseerde inwoners, terroristische incidenten, opsporingsonderzoek naar terrorisme of arrestaties van terrorismeverdachten. Dit vereist samenwerking tussen bestuurlijke en strafrechtelijke partijen: gemeente, politie en justitie. De aanpak van radicalisering gebeurt in de lokale driehoek.

Hoe staan we ervoor?

Eind 2015 vond in Groningen de bestuurlijke conferentie radicalisering-jihadisme plaats. Daar hebben we een gecoördineerde aanpak van radicalisering in onze regio ontwikkeld. De conferentie was de basis voor adequate samenwerking en informatie uitwisseling. De plannen zijn opgeschreven in een handelingskader aanpak Radicalisering. Dit handelingskader is in het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg omarmd. Op basis van deze uitgangspunten is in 2016 voor de stad Groningen beleid vastgesteld. Dit beleid richt zich op het versterken van het netwerk, het vergroten van kennis en kunde en het ontwikkelen van een persoonsgebonden aanpak.

Wat willen we bereiken in 2017?

  • Bescherming van de democratische rechtsstaat en lokale openbare orde en veiligheid;
  • Wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering;
  • Bestrijding en verzwakken van extremisme;
  • Het vergroten van bewustwording bij professionals, sleutelpersonen en relevante organisaties.   

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Het vroegtijdig signaleren van radicalisering;
  • Adequate informatiedeling tussen alle betrokken partijen;
  • Het aanbieden van een effectieve persoonsgerichte aanpak;
  • Organiseren van activiteiten gericht op preventie van radicalisering;
  • Trainen van eerstelijnsmedewerkers en het verwerven van (meer) inzicht en kennis van instanties die betrokken zijn bij de bestrijding van radicalisering en terrorisme;
  • Preventie door het vergroten van weerbaarheid van kwetsbare groepen tegen de ideologie van gewelddadig extremisme.