Begroting 2017

10.1.4 Overlast

We willen overlast zoveel mogelijk voorkomen en verminderen. Waar overlast zich toch voordoet treden we adequaat op, waar mogelijk samen met bewoners en ondernemers. Overlast is een containerbegrip voor onder meer woonoverlast, geluidsoverlast, studentenoverlast, drugsoverlast, vervuiling en dierenoverlast. Plegers zijn oud, jong, individuen of groepen. Soms gaat overlast gepaard met criminaliteit, zoals in het A-kwartier. De diversiteit van overlast maakt bestrijding ervan ingewikkeld. Dit vereist nauwe samenwerking tussen zorg, veiligheidspartners en bewoners. Dat doen we onder andere met de Meldpunten Overlast & Zorg, het Veiligheidshuis en de WIJ-teams. Stadstoezicht speelt hierbij ook een belangrijke rol.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting 2016

Beoogd

 2017

Aantal meldingen overlast openbare ruimte afgehandeld door Stadstoezicht

-

-

-

2.000

Hoe staan we ervoor?

Onze strategie is om samen met bewoners en zorg- en veiligheidspartners zo vroeg mogelijk te komen tot een persoonsgebonden aanpak. Ook een aanpak per wijk of straat is mogelijk. Het aanpakken van overlast vraagt om informatiedeling, maar ook om voorlichting geven en toepassen van dwang en drangmaatregelen. Het gezamenlijk optrekken van de zorg en justitiële partijen en bewoners is daarbij zeer wenselijk. In 2012 was het samengestelde overlast cijfer (geluidsoverlast, overlast door jongeren en overlast door omwonenden) 3,5. In 2014 betrof dit cijfer 3,3. In het najaar van 2016 vindt de volgende meting plaats. Indicatoren op het gebied van geluidsoverlast in relatie tot evenementen vindt u in 6.1.5 Evenementen.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen de wisselwerking tussen zorg, veiligheid en bewoners bij het voorkomen en bestrijden van overlast versterken. Daartoe ontwikkelen we aan de hand van gedeelde kennis en informatie een gezamenlijke en persoonlijke aanpak. In 2017 willen we meer aandacht besteden aan verwarde personen. Er is een toename te zien in het aantal verwarde personen en het aantal acute situaties rond verwarde personen. Landelijk en lokaal is geconstateerd dat de huidige aanpak niet voldoende voorziet in het adequaat (verder) begeleiden van verwarde personen. Gemeenten hebben de opdracht gekregen een sluitende aanpak op te leveren, in samenwerking met ketenpartners.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Opzetten integrale aanpak verwarde personen;
  •  Voortzetten persoons- of pandgebonden aanpak;
  •  Doorontwikkelen veelplegeraanpak;
  •  Inzetten Stadstoezicht.