Begroting 2017

10.1.3 Toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Met toezicht en handhaving bevorderen we dat mensen regels naleven. De politie kijkt vooral naar de openbare orde en veiligheid, wij richten ons op de leefbaarheid. Daartoe zijn wij zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar aanwezig in de wijk. Wij functioneren als gastheer, maar als mensen de regels overtreden, treden wij stevig op. Wij hebben samenwerkingsafspraken met de politie over een samenhangende en gebiedsgerichte aanpak.

Het aantal evenementen in onze stad groeit. Veel evenementen keren jaarlijks terug. Wedstrijden van FC Groningen trekken tweewekelijks duizenden bezoekers naar de Euroborg. Een bruisende (evenementen)stad kan niet zonder aandacht voor veiligheid, zowel in de voorbereiding als tijdens een evenement. Bij complexe evenementen, zoals Koningsdag en risicowedstrijden, maken we een veiligheidsplan op maat.

Hoe staan we ervoor?

Wij hebben de afgelopen jaren de basiskennis van onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) vergroot en geïnvesteerd in de verbetering van de houding en het gedrag ‘op straat’. Onze Boa’s zijn actief in de drie stadsdelen Noord, Centrum en Zuid ter voorkoming van overlast en kleine ergernissen. Hiertoe werken wij samen met de politie.

We zetten gemeentelijke toezichthouders in bij (grootschalige) evenementen. Dit geldt ook voor de voetbalwedstrijden van FC Groningen. Hierbij maken we gebruik van de kennis van het supportersproject. Wij hebben in 2016 onze inzet voor de handhaving op koopzondagen en het toezicht tijdens warme dagen in het Noorderplantsoen gecontinueerd. Na de beëindiging van de samenwerking met Veiligheidszorg Noord per 1 maart 2016 hebben wij het personeel van VZN dat op vaste basis vanuit Veiligheidszorg Noord voor de gemeente Groningen werkzaam was, overgenomen.

Wij constateren een toenemend beroep op toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Dit komt door meer evenementen en nieuwe beleidsontwikkelingen zoals de Bestemming Binnenstad. Onze toezicht en handhaving is nu versnipperd vormgegeven in onze organisatie en de samenwerking in de keten kan worden verbeterd. Daarbij heeft onze gemeentelijke organisatie een bezuinigingstaakstelling. Efficiëntere samenwerking levert niet voldoende op om de toenemende vraag en de bezuinigingstaakstelling te compenseren. In het najaar van 2016 vormen wij ons een beeld van hoe wij onze toezicht en handhaving in het fysieke domein in de toekomst willen vormgeven.

Wat willen we bereiken in 2017?

Wij willen in 2017 onze toezicht en handhaving consolideren. Wij blijven investeren in kennis, houding en gedrag van onze toezichthouders en handhavers en in de goede samenwerking met onze (gemeentelijke) ketenpartners zoals de politie.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Uitvoeren toezicht- en handhavingstaken, onder andere bij evenementen, op basis van het handhavingsprogramma 2017.