Begroting 2017

10.1.2 Geweld

Onder het thema geweld vallen verschillende delicten zoals geweldsincidenten in het uitgaansgebied en huiselijk geweld. Onder huiselijk geweld verstaan we hier (ex)partnergeweld, ouderenmishandeling en oudermishandeling. Voor kindermishandeling verwijzen we naar deelprogramma 4.2.3. Interventies veilig opgroeien. Groningen is als centrumgemeente samen met de andere Groninger gemeenten verantwoordelijk voor het ontwikkelen en invoeren van beleid om huiselijk geweld te bestrijden. Onze ambities staan in deelprogramma 4.2.4 Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld.

Geweldsdelicten hebben een hoge impact op slachtoffers en hun omgeving. Daarom hebben we aandacht voor deze verschillende vormen van geweld. We streven daarbij naar zo min mogelijk geweld, thuis en op straat. Ook medewerkers met een publieke taak, zoals ambulancepersoneel, medewerkers van politie en gemeente kunnen in hun werk met geweld te maken krijgen. Er is een landelijk programma Veilige Publieke Taak (VPT). Dat moet eraan bijdragen dat werknemers met een publieke taak hun werk veilig en respectvol kunnen doen. We willen een structurele aanpak, via onder andere het ondersteunen van werkgevers, registratie, aangifte en nazorg. We hebben speciale aandacht voor een goede afhandeling van aangiften.

Wij willen:

 • de objectieve en subjectieve veiligheid in het uitgaansgebied verbeteren;
 • geweld in afhankelijkheidsrelaties duurzaam beëindigen;
 • een veilige thuissituatie bevorderen;
 • slachtoffers van huiselijk geweld, direct veiligheid bieden.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd

 2017

Aantal aangiften geweldsincidenten uitgaansgebied

633

581

< 600

< 550

Aantal meldingen huiselijk geweld

888

817

800

800

Aantal opgelegde huisverboden

45

61

40

40

Aantal aangiften Veilige Publieke Taak (hulpverleners)

113

110

<  75

<  75

Hoe staan we ervoor?

Groningen kent een groot aanbod aan uitgaansgelegenheden. Tijdens de zogenaamde stapavonden (donderdagavond tot en met zaterdagavond) zijn tienduizenden bezoekers, uit de stad en de regio, in de uitgaansgebieden te vinden. Het aantal geweldsincidenten in de binnenstad is de afgelopen jaren gedaald van 824 in 2011 naar 581 in 2014.

Uit het in 2016 uitgevoerde onderzoek naar de subjectieve veiligheid van bezoekers van de uitgaansgebieden Poele- en Peperstraat en de Elleboogbuurt (“Stappen in Veiligheid”, Bureau Intraval) blijkt dat het veiligheidsgevoel is verbeterd en het slachtofferschap is afgenomen. In vergelijking met 2006 is het aantal bezoekers dat zich wel eens onveilig voelt tijdens het uitgaan in het cameragebied (Poele- en Peperstraat en Grote Markt) gedaald van 28% naar 17%. In het uitgaansgebied Kromme Elleboog voelt 3% van de bezoekers zich wel eens onveilig. Het aantal bezoekers van het cameragebied die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van agressie, geweld of vandalisme is gedaald van 48% in 2006 naar 13% in 2015. Het aantal slachtoffers van diefstal is gedaald van 36% in 2006 naar 25% in 2015.

Huiselijk geweld komt veel voor in onze stad. In 2015 gaf de politie 817 meldingen door aan Veilig Thuis. Daarvan werd in 61 zaken een huisverbod afgekondigd, waarbij in 40 huisverboden 87 kinderen betrokken waren. We faciliteren de vrouwenopvang en Veilig Thuis. Daarnaast voeren we de Wet tijdelijk huisverbod uit. Voor het duurzaam beëindigen van geweld is een huisverbod alleen niet voldoende. Daarom zijn we in september 2016 gestart met het project intensief casemanagement bij ernstige en complexe zaken huiselijk geweld. Dit project wordt uitgevoerd door Veilig Thuis en loopt tot eind 2018. Intensief casemanagers begeleiden het gezinssysteem (maximaal 1 jaar) en organiseren de benodigde hulpverlening.  

In 2015 is het Veiligheidshuis begonnen dagelijks de meldingen huiselijk geweld te screenen. Ook is er dagelijks overleg met Veilig Thuis over deze meldingen. Door de ernst van de gevallen zien we de noodzaak van deze samenwerking en het belang om hierover meer structurele afspraken te maken. We starten daarom met een gezamenlijke aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Het gaat om het delen van informatie aan de voorkant waardoor we de risico’s beter kunnen inschatten.

Agressie en geweld tegen medewerkers met een publiek taak komt nog te vaak voor. De gewenste daling heeft zich nog niet ingezet.

Wat willen we bereiken in 2017?

Op het terrein van veilig uitgaan willen we een daling van het aantal geweldsincidenten binnenstad tot onder de 550. We willen een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarom wordt ingezet op het faciliteren en waarborgen van informatiedeling. Daarnaast willen we een afname van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Omdat ook gewerkt wordt aan uitbreiding van het programma Veilig Publieke Taak lijkt het niet realistisch in 2017 een verdere daling van het aantal aangiften te verwachten.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Het cameratoezicht in het uitgaansgebied wordt voortgezet;
 • Evaluatie van het in 2015 geactualiseerde Convenant Veilig Uitgaan;
 • Panel Deurbeleid wordt voortgezet;
 • Handhaving van de nieuwe Drank- en Horecawet;
 • Aan recidiverende overlastveroorzakers en geweldplegers wordt een gebiedsverbod opgelegd;
 • Toezicht en handhaving in het uitgaansgebied (conform het handhavingsprotocol horeca);
 • Bij incidenten met glas zal het gebruik van polycarbonaat verplicht worden opgelegd;
 • Faciliteren vrouwenopvang en Veilig Thuis (centrumgemeente);
 • Financieren en faciliteren gezamenlijke aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld (Veiligheidshuis);
 • Project intensief casemanagement Veilig Thuis;
 • Het VPT-traject wordt toegepast op alle aangiften van geweld door werknemers met een publieke taak;
 • De uitbreiding naar de sectoren onderwijs, zorg en woningcorporaties is in 2016 ingezet en wordt in 2017 voortgezet.