Begroting 2017

10.1.1 Woninginbraken

Woninginbraken hebben een grote impact op het veiligheidsgevoel van betrokkenen. De bestrijding ervan is een van de prioriteiten in ons integraal veiligheidsbeleid. Zoveel mogelijk betrekken we de burgers zelf erbij. We organiseren regelmatig voorlichtingscampagnes, workshops, acties (gericht op studentenhuizen), buurtschouwen en geven individuele preventieadviezen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal aangiften van woninginbraken

1.186

860

900

850

Hoe staan we ervoor?

Het aantal woninginbraken nam in 2015 met bijna 30% af in vergelijking met 2014. We zetten de geïntensiveerde hotspotgerichte aanpak voort. Daarnaast onderzoeken we welke maatregelen en initiatieven geschikt zijn om blijvend op te nemen in de aanpak. De geïntensiveerde aanpak werpt zijn vruchten af. Gedragsverandering (preventie) is moeilijk te realiseren.

We stimuleren het (door burgers) opzetten van buurtpreventieteams. Daartoe is een handreiking opgesteld en biedt de gemeente verschillende faciliteiten aan, zoals een scholingsavond, een kleine financiële vergoeding en advies. Er is één buurtpreventieteam actief in de stad. Per juni 2016 is een Projectleider Burgerparticipatie Veiligheid aangesteld, die tot taak heeft te onderzoeken of en, zo ja, welke (burger)initiatieven leven in buurten of ontplooid kunnen worden en op welke wijze deze initiatieven ondersteund kunnen worden. Tot deze initiatieven behoort ook het opzetten van een buurtpreventieteam.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen in 2017 het lage aantal woninginbraken continueren, waarbij we streven onder de 900 aangiften uit te komen. We gaan door met de bestaande geïntensiveerde aanpak en we  experimenteren in delen van de stad met (nieuwe) maatregelen. Bijzondere aandacht geven we aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger bij het voorkomen van woninginbraken (burgerparticipatie). Aan de hand van opgedane ervaringen stellen we eind 2016 een integraal plan van aanpak vast.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  In pilotvorm opzetten en ondersteunen van buurtpreventieteams en onderzoeken van andere (mogelijke) burgerinitiatieven;
  • Vaststellen integraal plan van aanpak Woninginbraken ;
  •  Diverse preventieactiviteiten;
  • Opzetten van een persoonsgerichte aanpak voor ‘veelplegende’ woninginbrekers.