Begroting 2017

9.1.7 Bewonersparticipatie

We ondersteunen bewonersinitiatieven. Voor een schone en hele stad zijn de bewoners zelf mede verantwoordelijk. Een grotere betrokkenheid van buurtbewoners leidt tot minder vervuiling en schade en tot meer tevredenheid. Vanuit ons voedselbeleid faciliteren we initiatieven van bewoners op het gebied van moestuin-tuinieren en stadslandbouw.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

Aantal gefaciliteerde participatieprojecten

340

395

400

405

Hoe staan we ervoor?

Bijna 14.300 mensen namen deel aan de verschillende acties en initiatieven voor onderhoud en beheer. We kregen positieve reacties van bewoners en bewonersorganisaties. Hieruit blijkt dat we met deze aanpak een belangrijke bijdrage leveren aan de betrokkenheid bij en tevredenheid over de leefomgeving.

In 2014 ondersteunden we 395 participatieprojecten en –acties in het onderhoud van de leefomgeving. Het betreft:

  • Bewonersinitiatieven beheer openbaar ruimte;
  • Zelfbeheer openbare ruimte door bewoners;
  • Bewonersprojecten Eetbare Stad (burgerinitiatieven gericht op samen moestuin-tuinieren);
  • Stadslandbouwinitiatieven;
  • Voedselverbouw in en aan de rand van de stad;
  • Ondernemersparticipatie bij onderhoud en beheer.

Waar tot voor kort bewonersinitiatieven voor het aanpassen en beheren van de woonomgeving zich vooral richtten op het groen (groenparticipatie), zien we de laatste tijd een verbreding naar betrokkenheid bij de hele woonomgeving.
Met ingang van 2016 bieden we bewoners ook de mogelijkheid om onderhoud van groen, speelvoorzieningen en verharding af te wegen ten opzichte van andere prioriteiten in hun buurt.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen minstens net zoveel door ons gefaciliteerde participatieprojecten als in 2015.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •   Ondersteunen projecten bewonersparticipatie voor schoonmaak leefomgeving en beheer openbare ruimte;
  •   Ondersteunen bewonersinitiatieven gericht op samen moestuin-tuinieren (‘Eetbare Stad’ en Stadslandbouw);
  •  Uitvoeren borgschouw door bewoners.