Begroting 2017

9.1.5 Bodem

Binnen bodem werken we aan het duurzaam ontwikkelen, benutten en beheren van de bodem. Dat doen we binnen de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. De landelijke kaders zoals beschreven in het bodemconvenant 2016-2020 zijn vertaald in het uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond 2015-2020. Daarmee willen we een schone en veilige bodem die past bij het soort gebruik, voorkomen dat activiteiten in de ondergrond tot maatschappelijk onacceptabele effecten leiden en ondergrondse kansen optimaal afstemmen met bovengrondse ontwikkelingen zoals bodemenergie, ondergronds bouwen en waterhuishouding.

Hoe staan we ervoor?

Het project ‘Spoed’ is afgelopen jaar afgerond, wat betekent dat alle bij ons bekende bodemverontreinigingen tenminste beheerst zijn. De bodemsaneringsopgave is hiermee zo goed als afgerond. Echter, de nazorg en afronding van een aantal grote saneringen loopt de komende jaren door. Mogelijk komen er nog onontdekte ernstige bodemverontreinigingen aan het licht.

Naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond 2015-2020 zijn meerdere projecten uitgevoerd om nog meer inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de ondergrond om daarmee de leefbaarheid van de stad beter te kunnen beheersen. Indien het grondgebied van de gemeente Groningen de komende jaren toeneemt, dan brengen we de ondergrond in deze gebieden in kaart.

Wat willen we bereiken in 2017?

  • Een schone en veilige bodem die past bij de gebruiksfunctie;
  • Activiteiten in de ondergrond mogen niet tot maatschappelijk onacceptabele effecten leiden;
  • Voorbereiden op mogelijke areaaluitbreidingen gemeente Groningen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Bodem beschermen en zorg dragen voor nazorglocaties;
  •  Uitvoeren programma bodem en ondergrond 2015-2020;
  • Aanpassen kaartmateriaal naar aanleiding van mogelijke areaaluitbreidingen.