Begroting 2017

9.1.3 Ecologie

We versterken de ecologische kwaliteiten in de stad, volgens onze groenstructuurvisie Groene Pepers. Ons doel is een optimaal functionerende soortenrijke stadsnatuur die de bewoners positief waarderen. Daarnaast willen we behoud van een kwalitatief hoogwaardig groenareaal borgen en een goede ecologische inrichting en beheer.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd

 2017

% van het ecologisch areaal dat voldoet aan BORG

92%

93%

93%

90%

Oppervlakte (ha) ecologisch areaal

858

858

868

873

Hoe staan we ervoor?

In de stad is de Stedelijke Ecologische Structuur (SES) van waardevolle gebieden en verbindingen bijna compleet en zijn steeds meer knelpunten opgelost. Een belangrijk deel van de SES wordt ecologisch beheerd. Uit de monitoring van de ecologisch beheerde gebieden blijkt dat de biodiversiteit op diverse plaatsen toeneemt en dat het gevoerde doelsoortenbeleid dus het beoogde effect heeft. De aanpak van de oostelijke ringweg en de aanleg van het fietspad tussen Laanhuizen en Hoogkerk leiden daarnaast tot een toename van het ecologisch areaal. In de komende jaren verwachten we een verdere uitbreiding van het ecologisch gebied, onder andere  door de grenscorrectie bij Meerstad. We werken aan aanvullende regels voor groencompensatie waarmee we de afname van het groenareaal in onze stad willen tegengaan.

Wat willen we bereiken in 2017?

  • Verbeteren van de borging van het behoud van hoogwaardig groen;
  • Verbeteren van de ecologische kwaliteit van de stad;
  • Consolideren van het bestaande ecologisch beheer.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Continueren van de uitvoering van het ecologisch beheer;
  •  Evalueren van de functionaliteit van faunapassages;
  •  Verbeteren ecologische inrichting in projecten
  •  Implementatie beleidsregels voor groencompensatie;
  •  Ontwikkelen van een stedelijke prestatie-indicator voor de biodiversiteit van de stad;
  •  Voortzetten van de samenwerking en afstemming met natuur- en milieuorganisaties.