Begroting 2017

9.1.2 Riolering en water

We zorgen voor een goed functionerend water- en rioleringssysteem. Met dat systeem hebben we respect voor mens, dier en milieu zoals vastgesteld in het Groninger water- en rioleringsplan 2014-2018. Met de waterschappen werken we aan verdere samenhang van het waterbeleid in het Waterakkoord.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal meters riool dat is vernieuwd

6.400

9.400

4.000

9.570

Oppervlakte (ha) verharding waar regen- en afvalwater wordt gescheiden

8

0,6

0,9

7,4

Hoe staan we ervoor?

Met de projecten die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd liggen we op schema met de uitvoering van het Groninger water- en rioleringsplan 2014 – 2018. Daarnaast zetten we ons in voor het optimaliseren van de waterketen in samenwerking met de waterschappen. Met de aansluiting van de woonschepen in de Noorderhaven hebben we in 2016 de laatste van de ongezuiverde lozingen in onze gemeente weten op te heffen. Bovendien hebben we in samenwerking met waterschap Noorderzijlvest de maatregelen uit het waterstructuurplan Noorddijk kunnen voltooien.

Wat willen we bereiken in 2017?

We werken in 2017 aan de verdere uitvoering van het Groninger water- en rioleringsplan 2014 – 2018. Hiermee houden we de kwaliteit van het riool op peil en verbeteren we de scheiding tussen schoon en vuil water.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • / Vervolg van de verbeteringsmaatregelen waterstructuur Stadspark, onder andere middels aanpassing waterbouwkundige kunstwerken;
  •  Vervangen en herstellen riolen;
  • / Uitbreiden van de scheiding tussen regenwater- en afvalwaterafvoer (afkoppelen);
  •  Optimaliseren en verleggen riool voor de aanpak Ringweg-Zuid;
  • / Uitbreiden natuurlijke inrichting vijveroevers;
  •  Baggeren vijvers.