Begroting 2017

9.1.1 Kwaliteit leefomgeving

Dit beleidsveld behelst het beheer en onderhoud van verhardingen, verkeersvoorzieningen, groen, speelvoorzieningen, bruggen, tunnels en viaducten. We werken hierbij met vastgestelde kwaliteitsdoelen volgens onze Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG) systematiek. In de jaarlijkse borgschouw beoordelen we samen met burgers of we onze doelen halen. We streven er naar dat 90% van de stad voldoet aan de kwaliteitsdoelen BORG en dat ieder jaar minimaal 90% van de benodigde vervangingen en groot onderhoud is uitgevoerd.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

% van de stad dat voldoet aan de BORG-kwaliteit

9%5

95%

93%

90%

% van het programma groot onderhoud en vervanging dat is uitgevoerd

91%

66%

117%

90%

Hoe staan we ervoor?

Voor de stad als geheel hebben we met een Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG) score van 95 % het niveau van 2014 weten te continueren en hebben we de vastgestelde kwaliteitsdoelen (90 %) ruimschoots gehaald. Met de uitvoering van het lang-cyclisch onderhoud en de vervanging van diverse voorzieningen hebben we de technische kwaliteit van de openbare ruimte op peil gehouden. Wel hebben we met name bij de vervanging van voorzieningen in 2015 projecten uitgesteld om zo een integrale uitvoering met onder andere nutsbedrijven mogelijk te maken. De laatste wijkenquête leefbaarheid en veiligheid is uitgevoerd in het najaar van 2014. Daaruit blijkt dat de tevredenheid over onderhoud na 2012 slechts op enkele onderdelen licht is gedaald en op andere onderdelen zelfs een lichte verbetering laat zien. Daarmee kunnen we constateren dat we onze doelen in de afgelopen periode hebben behaald.

Wat willen we bereiken in 2017?

We blijven in 2017 streven naar het realiseren van de vastgestelde BORG kwaliteitsdoelen. Daarnaast  willen we een goed en veilig gebruik van voorzieningen in de openbare ruimte blijven waarborgen. Dat doen we onder andere door de uitvoering van alle noodzakelijke groot onderhoud en vervangingen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Onderhouden en beheren van de openbare ruimte volgens doelen Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG);
  •  Vervangen versleten voorzieningen in de openbare ruimte;
  • / Op peil houden van de kwaliteit van het bomenbestand op basis van de bomenstructuurvisie "Sterke Stammen";
  •  Stroever maken gele stenen in de binnenstad om veilig gebruik te garanderen.