Begroting 2017

8.6.2 Archeologie

Onze ambities, doelen en instrumenten van ons archeologiebeleid zijn in grote lijnen dezelfde als van het monumentenbeleid. In de kern gaat het om het beschermen en in standhouden van het archeologische bodemarchief. Het bijhouden van documentatie van het bodemarchief waar dat door werkzaamheden verloren gaat en het geven van bekendheid geven aan de resultaten van archeologisch onderzoek.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

Aantal archeologische adviezen bij verleende omgevingsvergunningen

50

60

75

75

Aantal archeologische activiteiten (vooronderzoeken, begeleidingen, waarnemingen en opgravingen)

20

25

25

25

Hoe staan we ervoor?

Ten opzichte van voorgaande jaren neemt het aantal archeologisch te toetsen bouwaanvragen opnieuw toe. Dat komt door een grotere bouwactiviteit en door het toepassen van archeologieregels in nieuwe bestemmingsplannen. De archeologische begeleiding van gemeentelijke werken maakt altijd deel uit van de aanbesteding en neemt in omvang gestaag toe. Bij gemeentelijk projecten ligt daarbij de nadruk steeds meer op het inpassen van archeologische waarden in de plannen dan het opgraven ervan, conform de principes uit de Erfgoedwet. Archeologie wordt steeds nadrukkelijker een onderdeel van de algehele cultuurhistorische afweging in programma’s en projecten.  

De gemeentelijke opgravingsvergunning is verlopen. Om te mogen graven, dient de gemeentelijke archeologie gecertificeerd te zijn. Aan die kwalificaties voldoen we niet  en we mogen dus als gemeente zelf niet meer opgraven.  In 2016 wordt een raamcontract gesloten met één 'hofaannemer’ die voor ons alle bodem- en archeologieonderzoeken uitvoert. Met dit bedrijf zullen wij ook een ‘calamiteiten’ overeenkomst sluiten voor toevalsvondsten waar wij in het verleden onze eigen opgraafvergunning voor gebruikten. Waar we onvoldoende geld hebben voor (verplichte) vergoeding van grote archeologiekosten (excessieve kosten) zoeken we ad hoc een oplossing.

Wat willen we bereiken in 2017?

  • We hebben in 2017  een  contract gesloten met 1 ‘hofaannemer’ dat gezamenlijk de onderzoeken uitvoert;
  • We hebben een erfgoednota gerealiseerd waarin het archeologisch beleid geactualiseerd is en voorzien van een concrete uitvoeringsagenda;
  • We hebben de archeologische kaart uitgebouwd met alle archeologische onderzoeken die in de gemeente Groningen zijn uitgevoerd. Deze zijn dan via de CWK digitaal voor iedereen raadpleegbaar.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Opstellen van de Groninger Onderzoekagenda Archeologie
  • Communicatie en organisatie van publieksactiviteiten
  • Publieksvriendelijke versie van de archeologische laag van de CWK vervolmaken