Begroting 2017

8.6.1 Monumenten

We gaan zorgvuldig om met wat eerdere generaties Groningers ons nalieten. Via ons monumenten- en archeologiebeleid beschermen en behouden we ons cultuurhistorisch erfgoed; vanuit het besef dat de cultuurhistorie bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving van vandaag en morgen. We stellen randvoorwaarden bij verlening van omgevingsvergunningen en geven subsidies voor instandhouding. We verzorgen van documentatie (bijvoorbeeld de Cultuurhistorische WaardenKaart op internet), organiseren publieksactiviteiten en communicatie (open monumentendag, Jaarboek Hervonden Stad) en werken samen met cultuurhistorische instellingen, zoals het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Daarnaast streven we naar zo min mogelijke schade door de aardbevingen en de nieuwe regelgeving aan onze monumenten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

Aantal adviezen met betrekking tot wijzigingsverzoeken bij rijks- en gemeentelijke monumenten

186

220

230

240

Aantal vergunningaanvragen (verleend/geweigerd) bij wijziging van rijks- en gemeentelijke monumenten

145

112

120

130

Aantal bouwhistorische verkenningen en aantal bouwhistorische begeleidingen ten behoeve van vergunningverlening

50

50

50

50

Hoe staan we ervoor?

We wegen het in standhouden van erfgoed zichtbaar a ten opzichte van andere belangen. Daarmee hebben wij geëxperimenteerd in de Wijert-Noord. Uit onderzoek blijkt dat erfgoed ook bijdraagt aan de economie en de kwaliteit van de leefomgeving. Mede daarom letten we ook steeds nadrukkelijker op cultuurhistorische waarden in bouwplannen, ook als deze geen monument betreffen. Cultuurhistorische waarden maken in gemeentelijke plannen worden steeds beter meegewogen

In 2016 actualiseren we onze erfgoednota, zowel de uitgangspunten daarvan als de concrete activiteiten. Inmiddels is duidelijk dat de aardbevingen en de daardoor veranderende regelgeving ook grote gevolgen hebben voor het erfgoed. De precieze implicaties kunnen we nog niet overzien. Onderdeel van de nota wordt een concreet uitvoeringsprogramma dat in 2017 uitgevoerd gaat worden.

Wat willen we bereiken in 2017?

We maken een start met het uitvoeringsprogramma van de nieuwe erfgoednota. Daarbij werken we zoveel mogelijk al volgens de toekomstige Omgevingswet. We maken een plan van aanpak om het erfgoed de komende decennia zo goed mogelijk in stand te houden in het licht van aardbevingen en de nieuwe regels als gevolg daarvan.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Start met vernieuwde uitvoeringsprogramma Erfgoednota;
  • Uitvoeren monumentenbeleid; verstrekken van subsidies;
  • Communicatie en organisatie van publieksactiviteiten;
  • Risico's aardbevingen inventariseren en plan van aanpak maken.