Begroting 2017

8.5.1 Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Samen met de corporaties zetten we ons in voor voldoende betaalbare woningen voor mensen met lagere inkomens. We maken met de corporaties afspraken over nieuwbouw, verkoop en sloop. Daarbij zetten we in op een zo helder mogelijke verdeling van huurwoningen, met zo min mogelijk regels. En willen we dat het aantal mensen dat een sociale huurwoning krijgt toegewezen gaat stijgen. Ons streven is dat er jaarlijks in ieder geval jaarlijks 10% van de totale voorraad van 36.000 woningen vrijkomt.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

Aantal uitgeponde (verkochte) sociale huurwoningen naar type

234

230

249

241

Daarnaast verantwoorden we onder dit beleidsveld voor zover bekend zijn de volgende wettelijke indicatoren. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator

 2013

2014

2015

2016

Gemeentelijke woonlasten éénpersoons-huishoudens

-

€ 633

€ 639

€ 650

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens

-

€ 731

€ 737

€ 748

Hoe staan we ervoor?

Door het realiseren van een zo geschikt mogelijk woningaanbod, willen we de verschillende doelgroepen zo goed mogelijk huisvesten in de stad. Zo sturen we via de prestatieafspraken samen met de woningcorporaties op dit aanbod. Corporaties gaan gericht bouwen voor jongeren, met name in de zones die we in de Woonvisie hebben aangegeven.

Ook blijven we inzetten op het verleiden van ouderen om door te stromen naar woningen waar ze lang zelfstandig, eventueel met zorg, kunnen wonen. De woningen die zij achterlaten, kunnen weer geschikt zijn voor andere doelgroepen zoals gezinnen. Verder blijven we gezamenlijk werken aan het huisvesten van kwetsbare personen, via specifieke trajecten als tweede kans beleid, proefwonen en huisvesten kwetsbare personen. Uiteraard moeten we ook specifieke doelgroepen huisvesten, waarbij de te huisvesten vergunninghouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) wel de grootste groep is. We verwachten dat we in 2017 ruim 500 vergunninghouders moeten huisvesten.

Door een aantal ingevoerde beleidswijzigingen vanuit de rijksoverheid, is de scope waarbinnen de corporaties kunnen werken, veranderend. De ruimte om te investeren is afgenomen, door de verhuurdersheffingen is de nood om sociale huurwoningen te verkopen groter geworden en door het passend toewijzen (kort gezegd de lagere inkomens in de goedkopere sociale huurwoningen, de hogere in de wat duurdere) hebben de corporaties hun (investeringen)portefeuille behoorlijk aangepast. We moeten daarom nog preciezere prestatieafspraken maken over de wijze waarop de corporaties investeren in de sociale huurwoningvoorraad.

Wat willen we bereiken in 2017?

We blijven inzetten dat de slaagkans minimaal 30% is. Dit doen we door continue te kijken of de huidige woonruimteverdeelsystematiek afdoende werkt en daar waar nodig aan te passen en door via de prestatie-afspraken af te spreken op welke wijze de corporaties investeren in de sociale huurvoorraad.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Verstrekken projectfinancieringen voor jongerenhuisvesting en sociale huurwoningen;
  • Toevoegen sociale huurwoningen in Reitdiep, Meerstad, herstructureringsgebieden (Grunobuurt, Oosterpark, etc.)
  • Continueren huidige woonruimteverdeelsystematiek.
  • Prestatieafspraken maken met de corporaties over onder andere het verkopen van sociale huurwoningen en het huisvesten van kwetsbare personen, vergunninghouders en andere doelgroepen van beleid.