Begroting 2017

8.4.2 Woonschepen- en havens

We geven ligplaatsen af via een wachtlijst. Bij verkoop van de woonboot mag de verkoper de vergunning overdragen. Voor woonwagenvoorzieningen voeren we geen actief programma. Daarnaast gaan we in 2017 starten met de uitvoering van de nieuwe watervisie (gereed eind 2016).

Hoe staan we ervoor?

De wetgeving rond wonen op het water is aangepast en werken we verder uit. Een woonboot wordt voortaan beschouwd als drijvend bouwwerk tenzij er sprake is van een varend schip. We maken een nieuw ruimtelijk kader voor water waarin deze nieuwe uitgangspunten zijn verwerkt.

Ons woonwagenbeleid verloopt goed. De exploitatie van de gemeentelijke woonwagenvoorzieningen voldoet aan het gemeentelijk tarievenbeleid; in 2016 realiseren we het laatste deel van de bezuinigingen. De jaarlijkse concernbijdrage in de kosten van Bureau Woonwagenzaken is dan nog € 70.000 , drie jaar geleden was dat nog € 222.000. Dit resultaat is bereikt door hogere inkomsten en lagere uitgaven. In 2015 nam de gemeenteraad kennis van het beleid rondom stadsnomaden. Dat beleid blijft in 2016 hetzelfde. In 2017 willen we beoordelen of we het beleid willen continueren of anderszins dit vorm willen geven. Dit mede gelet op het feit dat er op dit moment gekeken wordt of de uit Denemarken afkomstige aanpak “Skaeve Huse” in Groningen een goede bijdrage kan leveren.

Wat willen we bereiken in 2017?

We implementeren nieuwe wetgeving voor wonen op het water waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bouwwerken en varende schepen. Naast de bestaande overdraagbare ligplaats vergunningen willen we voor nieuwe situaties een systeem van niet overdraagbare vergunningen. Tevens wordt het aantal waterkavels in Meerstad uitgebreid en onderzoeken we de mogelijkheid voor nieuwe vormen van wonen op het water. Door andere plekken te ontwikkelen, ontstaat ruimte bijvoorbeeld binnen de Diepenring . Daarbij respecteren we de verworvenheden van de huidige vergunninghouders.

Er is ook voor 2016 geen sprake van een actief programma op het gebied van woonwagenvoorzieningen. Wel werken we aan de normalisering en legalisering van een tweetal kermisexploitantenterreinen. Dit zal in 2017 gecontinueerd worden.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Het aantal waterkavels in Meerstad wordt uitgebreid en we onderzoeken of in Meerstad nieuwe locaties voor ligplaatsen kunnen worden ontwikkeld;
  • We onderzoeken de mogelijkheid voor tijdelijke woonplekken op het water, daarbij besteden we aandacht aan ‘wissellocaties’ en aan het vergroten van de differentiatie in het aanbod van ligplaatsen;
  • We maken een systeem van niet overdraagbare vergunningen voor nieuwe situaties. De rechten van huidige bewoners worden daarbij gerespecteerd;
  • We ontwikkelen beeldkwaliteitseisen voor wonen op het water;
  • We maken het systeem van vergunningen ‘omgevingvergunningproof’;
  •  Verhuur en beheer woonwagenvoorzieningen.