Begroting 2017

8.4.1 Energieneutraal wonen

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal woningen dat jaarlijks energiebesparende of duurzame energie maatregelen neemt via loket Groningen Woont Slim

-

-

1.000

1.000

% corporatiewoningen met energielabel B of beter

27,6%

N.B.

30%

35%

 

Hoe staan we ervoor?

In de afgelopen jaren hebben we met het Energieloket Groningen woont SLIM een grote groep particuliere woningeigenaren in beweging gebracht. Via het digitale loket prikkelden we ze om hun huis onder de loep te nemen, gaven advies over maatregelen, we hielpen met de financieren en het beoordelen van offertes. We hebben ook de samenwerking gezocht met buurtinitiatieven en de lokale energie coöperatie Grunneger Power.
Met de woningcorporaties zijn prestatieafspraken gemaakt. De afspraak is dat alle corporatiewoningen in 2020 gemiddeld label B hebben. In 2016 zijn we daarmee begonnen. Zo dienen onder andere binnen vijf jaar 1000 huurwoningen naar nul-op-de-meter te zijn gebracht, wordt er gewerkt aan bewustwording en gedragsverandering en moet geothermie zorgen voor gas-onafhankelijkheid bij duizenden huishoudens.
We participeren in het project 'De Stroomversnelling Koopwoningen': marktpartijen ontwikkelen voor huiseigenaren een concept 'Nul-Op-de-Meter'. Hiermee wordt beoogd om op zeer grote schaal en met veel snelheid vraag en aanbod te creëren voor Nul op de Meter-verbouwingen van particuliere rijwoningen uit de periode 1950-1980.
In samenwerking met de provincie Groningen is een kwartiermaker aan de slag om de partijen (corporaties, gemeenten, NCG en de markt) te vinden voor Nul Op de Meter (NOM) of het NOM-ready maken van de gebouwde omgeving. Nagegaan wordt of zij zich willen aansluiten bij de Stroomversnelling en welke ondersteuning zij nodig hebben. De resultaten hiervan zijn eind 2016 bekend. Hiertoe wordt effectieve samenwerking met het lokale MKB voorbereid.

We zijn gestart met het grootschalig en bedrijfsmatig aanwenden van geothermie in het WarmteStad project, voor uiteindelijk 10.000 huishoudens. Dat doen we via een warmtenet in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Zernike.

Voor VvE’s bestaat er de mogelijkheid om een energiescan te laten doen en hulp te krijgen bij de besluitvormingsprocedures binnen de VvE. De uitvoering ligt bij het loket Groningen Woont Slim. Bij studentenhuizen werken we aan bewustwording door middel van verschillende competities, zoals de Student Challenges.

Wat willen we bereiken in 2017?

Voortzetten van “Groningen woont SLIM”, de publiek-private energiebesparingsaanpak van de gemeente en bedrijvenvereniging “SLIM wonen met energie”. De gemeente Groningen voert hierbij ook de regie in 22 andere gemeenten die meedoen. In 2016 zijn we gestart met de opschaling van het loket. In 2017 gaan we de eerste resultaten zien van deze opschaling. Het loket moet bij meer stadjers bekend worden en meer particulieren ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Er is vanuit het ministerie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten een budget beschikbaar voor innovatieve voorbeeldprojecten voor energieloketten (versnellingsaanpak). Vanuit de regio Groningen wordt hiervoor een aanvraag ingediend in samenwerking met  andere gemeenten. Intensievere samenwerking met de woningcorporaties met betrekking tot de prestatieafspraken en het realiseren hiervan.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Werken aan bewustwording en gedragsverandering, door onder meer campagnes, wedstrijden en slimme meters.
  •  Experimenteren met vraaggestuurde modellen voor verduurzaming. Hierbij hebben bewoners zelf de keuze uit beperkte, ingrijpende of geen verduurzaming van de woning. Daarmee bepalen ze ook hun eigen huurverhoging.
  •  Ontwikkelen van een nieuw meetinstrument waarmee we het verduurzamen van de woningvoorraad kunnen nagaan.
  •  Ook voor monumenten komt er een ingang voor informatie en ondersteuning bij energiebesparing in het loket. 
  •  Overleg met de rijksoverheid over een woonkostenbenadering. Nu is nog vaak sprake van een investeringsdilemma bij de corporaties door overschrijding van de zogenaamde 'huurgrens'.
    Wij hebben dit bij de rijksoverheid aangekaart in het kader van de nationale energiedialoog. Onderzoek naar financieringsmogelijkheden voor particulieren.
  •  Voortzetten proefproject ‘Energie-armoede’ in andere wijken naast Selwerd en Lewenborg. Hierbij gaat het om het verminderen van relatief hoge energielasten van een specifieke groep bewoners. In dit kader wordt ook onderzocht of het instellen van een Energiebank nuttig kan zijn.