Begroting 2017

8.3.1 Ouderen en zorghuisvesting

Ouderen en mensen die zorg nodig hebben, moeten hun zorgvraag steeds meer zelf en binnen hun directe omgeving oplossen. Door grote veranderingen op het gebied van wonen en zorg, hebben veel verzorgingstehuizen hun deuren gesloten. Ondertussen willen steeds meer mensen het liefst oud worden in hun eigen woning en woonomgeving. Als gemeente gaan we mee in deze ontwikkeling. We willen dat mensen met een (aanstaande) zorgvraag zo lang mogelijk op eigen kracht zelfstandig kunnen blijven wonen: veilig en comfortabel in hun eigen vertrouwde woonomgeving. We blijven met onze partners werken aan goede voorzieningen binnen de muren van zorginstellingen voor mensen die daar recht op hebben.

We willen dat:

  • er voldoende geschikte woningen voor ouderen beschikbaar zijn; en op de goede plek;
  • ouderen zich bewust zijn van hun woonsituatie als er zorg nodig is en hun mobiliteit afneem;
  • ouderen zich voldoende kunnen informeren op het gebied van wonen, welzijn en zorg;
  • ouderen die intensieve zorg nodig hebben vlot een plek kunnen vinden in woonvoorzieningen van zorginstellingen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

Aantal (media)campagnes gericht op informeren ouderen over hulpmogelijkheden langer thuis wonen

0

0

2

3

Hoe staan we ervoor?

In 2013 en 2014 maakten we een uitgebreide analyse van de toekomstige vraag naar ouderen- en zorghuisvesting. Hieruit bleek dat er in de stad voldoende woningen voor ouderen zijn. Maar deze woningen sluiten niet altijd aan op de woonwensen van de doelgroep. Ouderen zijn zich er vaak niet van bewust dat er veranderingen in hun woonsituatie nodig zijn als ze minder mobiel worden en zorg nodig hebben.

Wat willen we bereiken in 2017?

We gaan door met de campagne Lang zult u wonen om ouderen bewust te maken van hun woonsituatie.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Moderniseren van bestaande woningen en woonomgevingen;
  • Verbeteren/intensiveren communicatie over wonen en zorg (campagne ‘Lang zult u wonen’);
  • Creëren ‘living lab’  in Huis van Morgen om woonmogelijkheden voor ouderen inzichtelijk te maken;
  • Informatievoorziening over wonen en zorg verbeteren;
  •  Obstakel vrije wandelroutes creëren naar wijkvoorzieningen: proef in de wijk Paddepoel.