Begroting 2017

8.2.3 Wijs

Wij willen het samenleven tussen studenten en Stadjers bevorderden. Uit onderzoek blijkt dat zij weinig met elkaar in contact komen en het ook moeilijk vinden om contact te leggen. Als dit wel gebeurt, ontstaat meer begrip voor elkaar en durven ze elkaar eerder aan te spreken op bijvoorbeeld overlast. Hierdoor verandert de beeldvorming en heeft dit een positief effect op de manier waarop studenten en Stadjers samenleven.

Om dit contact te bevorderen zetten we in op WIJS (Wijkinzet door Jongeren en Studenten) en stimuleren we via het platform Leven in stad (een samenwerking tussen bewonersorganisaties, studentenbelangenorganisaties, kamerverhuurders en gemeente) op een positieve manier het samenleven tussen studenten en andere Stadjers.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal studenten dat via WIJS actief is in de buurt

-

150

750

1.200

Aantal bewoners dat via WIJS diensten afneemt

-.

-

350

1.000

Aantal bezoekers van website stadclickt

-

-

35.000

50.000

Hoe staan we ervoor?

Het platform Leven in Stad heeft in 2016 de bestaande website Leven in Stad vernieuwd en uitgebreid met een stadsblog over het samenleven tussen studenten en andere Stadjers: www.stadclickt.nl. Het doel van deze stadsblog is om de positieve kant van het samenleven tussen studenten en andere Stadjers in onze stad te belichten. Dit doen we door te schrijven over initiatieven die in onze stad plaats vinden. We hopen hiermee studenten en andere Stadjers te stimuleren om zelf ook initiatieven te ontplooien om het samenleven in hun wijk te stimuleren. Het platform is een samenwerking van de gemeente met bewonersorganisaties, studentenorganisaties, corporatie Nijestee, brandweer en politie en staat open voor iedereen die zijn bijdrage wil leveren.

Steeds meer studenten kunnen als onderdeel van hun onderwijsprogramma studiepunten krijgen als ze met concrete vragen en opdrachten van burgers en professionals aan de slag gaan. Een neveneffect is dat steeds meer studenten zich ook vrijwillig gaan inzetten voor WIJS en voor hun eigen buurt. Namens WIJS hebben in studiejaar 2015-2016 meer dan 450 studenten zich ingezet voor de stad. Ze hebben onder andere meer dan 200 bewoners direct geholpen, onderzoek gedaan in wijken en diverse activiteiten opgezet voor verschillende opdrachtgevers in meer dan 30 projecten.

Wat willen we bereiken in 2017?

  • We willen dat het aantal opleidingen en studenten dat via WIJS projecten, initiatieven en onderzoeken voor de buurt doet, verder toeneemt;
  • We willen ook dat het aantal bewoners dat via WIJS diensten afneemt volgend jaar stijgt;
  • Verder willen we dat WIJS een aantal meerjarige programma's gaan ontwikkelen waardoor de inzet van studenten voor de stad voor de aankomende jaren is gewaarborgd;
  • We willen ook kijken of in meer wijken plekken kunnen komen waar bewoners diensten kunnen afnemen;
  • We ondersteunen minimaal 5 buurtinitiatieven rondom de leefbaarheid tussen studenten en andere Stadjers met micro-financiering;
  • We willen het platform Leven in stad verder uitbreiden met partijen die zich bezig houden met thema's rondom jongerenhuisvesting waaronder de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool Groningen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • De samenwerking met de onderwijsinstellingen intensiveren en structureren om WIJS te verbreden;
  • het in stand houden van de eerste zichtbare WIJS-locatie in Paddepoel en meer activiteiten opzetten (spreekuren, workshops, onderzoek) in andere wijken;
  • doorontwikkeling Leven in Stad en blog www.stadclickt.nl.