Begroting 2017

8.2.2 Kamerverhuurbeleid

Verhuurders voegen vooral in de populaire wijken en in de binnenstad kamerverhuur toe. Op verschillende plekken leidt dit tot een verstoring van het evenwicht en minder woonkwaliteit zowel voor omwonenden als de huurders zelf. Om dit te voorkomen moeten we ingrijpen wanneer het ergens mis dreigt te gaan. Daarom kiezen we per situatie voor maatwerk. Ook beperken we de toevoeging van extra kamers en kleine zelfstandige appartementen aan de particuliere woningvoorraad op plekken waar het woonklimaat en de leefbaarheid onder druk staan. We volgen de effecten van dit nieuwe beleid goed om te voorkomen dat het aanbod aan kamers teveel afneemt.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal verstrekte onttrekkingsvergunningen voor kamerverhuur

92

69

50

<30

Hoe staan we ervoor?

Het aantal onttrekkingsvergunningen neemt de laatste jaren af. In 2012 verleenden we nog ruim 200 onttrekkingsvergunningen. In 2014 waren dat nog 92 onttrekkingsvergunningen. In 2015 verleenden we 69 onttrekkingsvergunningen. We verwachten dat het aantal onttrekkingsvergunningen de komende jaren verder afneemt en voor 2016 niet boven de 50 uit zal komen.

Wat willen we bereiken in 2017?

In 2017 willen we bereiken dat er minder kleine onzelfstandige kamers worden toegevoegd, in ieder geval in de wijken die qua leefbaarheid al onder druk staan. Daarnaast willen we voorkomen dat er nog meer kleine zelfstandige wooneenheden worden toegevoegd in de bestaande woningvoorraad. Als appartementen worden toegevoegd is dat of via nieuwbouw of door toevoeging van appartementen in de bestaande voorraad van minimaal 50 m2. We willen met het bestemmingsplan Herziening Regels Wonen verder voorkomen dat woningen worden uitgebreid (optoppingen) of dat in achtertuinen of op binnenterreinen wordt bijgebouwd binnen de mogelijkheden van vigerende bestemmingsplannen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Stimuleren van kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw via Campus Groningen;
  • Onderzoek verrichten naar vraag en aanbod op de kamerverhuurmarkt;
  • Per onttrekkingsaanvraag en aanvraag voor woningvorming een omgevingstoets uitvoeren;
  • Uitvoering geven aan het plan van aanpak verbetering kwaliteit bestaande kamerverhuurmarkt;
  • Informatievoorziening over wonen in Groningen voor internationale studenten verbeteren.