Begroting 2017

8.2.1 Kwaliteit jongerenhuisvesting

Groningen groeit de komende jaren vooral door aanwas van jongeren en (internationale) studenten. We willen kwalitatief goede huisvesting voor deze doelgroep. Hierdoor blijven we een aantrekkelijk stad voor jongeren en studenten en versterken we de concurrentiepositie van de onderwijsinstellingen.

Uit ons eigen woonwensenonderzoek blijkt dat 58% van de jongeren een verhuiswens heeft. Veelal willen ze verhuizen naar een grotere wooneenheid met eigen voorzieningen. We willen in deze behoefte voorzien door kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw toe te voegen op de locaties waar wij dat het meest passend vinden.

Naast kwalitatieve nieuwbouw streven we naar kwaliteitsverbetering in de bestaande voorraad. Met ons beleid voor kamerverhuur willen we de toevoeging van meer kamers afremmen, vooral op de plekken die qua leefbaarheid al onder druk staan. Ook stimuleren we kamerverhuurders om bestaande kamers om te zetten naar grotere appartementen of om grotere appartementen toe te voegen. Daarnaast zetten we voorlopig de subsidieregeling voor geluid-reducerende maatregelen voort.

We realiseren als gemeente zelf geen wooneenheden. We gaan daarom vooral inzetten op het stimuleren en mogelijk maken van projecten. Dit doen we door het verstrekken van projectfinanciering en het verleiden van beleggers om in Groningen te investeren.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal geplaatste fietsenklemmen

640

168

200

200

Plancapaciteit voor aantal zelfstandige woningen jongerenhuisvesting

564

768

1.100

700

Aantal zelfstandige woningen voor jongeren in de pijplijn (vergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld)

-

-

-

650

Hoe staan we ervoor?

Na jaren van crisis trekt de woningmarkt weer aan. We zien een toename van het aantal projecten voor jongerenhuisvesting. Ook de corporaties worden weer actief op projecten die vanwege de rijksmaatregelen tijdelijk 'on hold' waren gezet. We verwachten dan ook dat in 2016 meer eenheden worden opgeleverd dan verwacht. Aan het eind van 2016 verwachten we dat sinds de start van de Campus Groningen in 2011 ongeveer 4.000 eenheden zijn opgeleverd. Voor de komende jaren zitten ook nog voor ruim 2.000 eenheden in de pijplijn. We verwachten hiermee in de kwalitatieve vraag van jongeren te voorzien.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen dat de komende jaren zoveel mogelijk projecten waarop we in de woonvisie de focus hebben gelegd worden gerealiseerd. Dit stimuleren we waar nodig met het verstrekken van projectfinanciering. We willen in 2016 samen met corporaties en marktpartijen de mogelijkheden onderzoeken om projecten te financieren voor jongeren en andere doelgroepen en daarvoor een investeringsfonds oprichten. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad geven we uitvoering aan het plan van aanpak voor verbetering van de particuliere kamerverhuurmarkt (Kamers in de Lift). We gaan hiervoor een deel van de financiële middelen voor de subsidie geluidsreducerende maatregelen inzetten.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Verstrekken van projectfinancieringen om jongerenhuisvestingsprojecten mogelijk te maken;
  • Vergroten van financieringsmogelijkheden van projecten door oprichten van een investeringsfonds;
  • Investeerders en beleggers actief benaderen met bidbook;
  • Subsidieregeling geluid-reducerende maatregelen beperkt voortzetten en deel van de middelen inzetten voor uitvoering maatregelen plan van aanpak verbetering kwaliteit bestaande kamerverhuurmarkt (Kamers in de lift);
  • Uitvoering geven aan het plan van aanpak verbetering kwaliteit bestaande kamerverhuurmarkt (Kamers in de lift).