Begroting 2017

8.1.1 Bouwen in de uitleg

Om voldoende woningen voor gezinnen in en rond de stad aan te kunnen bieden, ontwikkelen we samen met marktpartijen diverse woningbouwprojecten in uitleggebieden. De nadruk bij de stadsuitbreiding ligt op de ontwikkeling van Meerstad. Vanaf 2017 ligt het gebied Meerstad formeel binnen gemeente Groningen en is het geen onderdeel meer van de gemeente Slochteren. Aan de westkant van de stad ontwikkelen we Reitdiep fase 3 en 4.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
2014

Behaald
2015

Begroting
2016

Beoogd
2017

Jaarlijks gemiddelde plancapaciteit voor grondgebonden woningen in uitleggebieden (exclusief jongerenhuisvesting)

31

86

200

200

Aantal woningen in de pijplijn voor de uitleg (vergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld)

-

-

100

359

Hoe staan we ervoor?

De afgelopen jaren is beperkt in de uitleggebieden gebouwd. Het tempo hangt sterk af van de economische omstandigheden. Door de lage rentestand is de woningmarkt snel hersteld. Dit merken we door de verkooptijd in dagen die sterk is afgenomen in het binnenstedelijk gebied. Hierdoor is ook het aanbod afgenomen en hier profiteren ook de uitleggebieden van. We zien de verkoop van woningen in Meerstad verder toenemen. Dit komt ook deels doordat er nieuwe concepten worden gerealiseerd in Meerstad. Een verder teken van herstel is de snelle verkoop van Reitdiep Fase 3 die in het najaar van 2015 is gestart. Daarnaast is er veel vraag naar middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen. Tot en met 2020 zijn er circa 200 middeldure huurwoningen en 450 goedkope koopwoningen gepland.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen  jaarlijks gemiddeld genomen een plancapaciteit van 200 grondgebonden woningen in de uitleggebieden. We verwachten in 2017 dat er in de uitleg 359 grondgebonden woningen worden toegevoegd in Meerstad en Reitdiep. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzicht van 2016.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Ontwikkelen Meerstad; nieuwe marktgerichte concepten;
  • Bijdragen aan Gemeenschappelijke Regeling Meerstad;
  • Realisatie woonwijk Reitdiep fase 3 en 4;
  • Inzetten op voldoende aanbod in de middeldure huur en goedkope koop.