Begroting 2017

3.2.2 Leerlingenvervoer

We willen in Groningen dat alle kinderen naar school kunnen komen. Het aanbieden van leerlingenvervoer voor kinderen die vanwege bijzondere omstandigheden niet zelfstandig naar school kunnen reizen, is een van de wettelijke onderwijstaken van de gemeente. We zorgen voor vervoer naar de voor hen toegankelijke school die het meest dichtbij is.

Hoe staan we ervoor?

In het schooljaar 2015-2016  maakten 508 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer. Dit is een lichte daling ten opzichte van schooljaar 2014-2015; toen maakten 539 kinderen gebruik van de regeling. De regeling voor leerlingenvervoer is per 2014 versoberd waardoor we de regeling kunnen uitvoeren zonder budgetoverschrijding. Een van de nieuwe regelingen is de verplichting voor alle ouders om hun kind minimaal één keer in de week zelf te halen of te brengen naar of van school. De versobering leidde niet tot meer bezwaarschriften of klachten.

Wat willen we bereiken in 2017?

Ouders van leerlingen die vanwege bijzondere omstandigheden niet zelfstandig naar school kunnen reizen worden ondersteund in het vervoer zodat de leerlingen onderwijs kunnen volgen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoeren verordening leerlingenvervoer;
  • Ontwikkelen van nieuw beleid als onderdeel van de ontwikkeling van Publiek vervoer. Onderzoek naar mogelijkheden om het vervoer integraal en regionaal te organiseren.