Begroting 2017

3.2.1 VSV en Leerplicht

Met het onderwijs werken we intensief samen om verzuim en voortijdig schoolverlaten (VSV) te voorkomen. We zien toe op de handhaving van de leerplicht en voeren de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten uit.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

Aantal voortijdige schoolverlaters

294
(2,8%)

250
(2,3%)

<260
(<2,5%)

<250
(<2,3%)

% thuiszitters in schooljaar teruggeleid naar onderwijs

71%

75%

75%

75%

Aantal thuiszitters in beeld bij leerplicht

-

74

55

-

Hoe staan we ervoor?

Het landelijk convenant 'aanval op de schooluitval' is in 2016 afgelopen. De landelijke doelstelling om onder 25.000 vroegtijdig schoolverlaters uit te komen is gehaald. Net als landelijk is het aantal vroegtijdig schoolverlaters (vsv-ers) in Groningen de afgelopen jaren gedaald: in 2015 kwam het aantal vroegtijdig schoolverlaters in Groningen voor het eerst uit onder het landelijk gemiddelde.

De rijksoverheid heeft inmiddels een nieuwe doelstelling geformuleerd om het aantal vroegtijdig schoolverlaters verder terug te dringen tot maximaal 20.000 in schooljaar 2019-2020. Regio's kunnen tot 1 oktober 2016 hiervoor plannen indienen. We formuleren een nieuw plan van aanpak voortijdig schoolverlaten voor de komende 4 jaren (2016-2021). We richten ons daarbij op de volgende doelgroepen:

  • Jongeren die ingeschreven staan in het onderwijs en dreigen uit te vallen;
  • Jongeren die uitgeschreven zijn: nieuwe en oude VSV-ers;
  • Jongeren uit praktijkonderwijs en jongeren uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Wat willen we bereiken in 2017?

In 2017 willen we een verdere daling realiseren van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. We willen de 364 onzichtbare jongeren in de regio centraal westelijk Groningen in beeld brengen en begeleiden naar een goed vervolgtraject. Thuiszitters willen we zo snel en zo veel mogelijk terugleiden naar het onderwijs. Ook willen we een sluitende aanpak ontwikkelen voor de PrO/VSO leerlingen op het gebied van onderwijs en arbeid en dagbesteding.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Ontwikkelen en uitvoering nieuw regionaal plan van aanpak voortijdig schoolverlaters;
  • Handhaven leerplicht met extra aandacht voor thuiszitters;
  • Route arbeid borgen;
  • Monitor instrument Intergrip Pro/VSO implementeren;
  • Op huisbezoek bij de onzichtbare jongeren en de situatie regionaal in kaart brengen.