Begroting 2017

3.1.4 Onderwijshuisvesting

We willen goede en goed bereikbare schoolgebouwen met voldoende capaciteit en een fris binnenklimaat.
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. We zien goede schoolgebouwen met voldoende capaciteit en een fris binnenklimaat als een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. In de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs staat de procedure beschreven voor het opstellen en betalen van het programma onderwijshuisvesting.

Hoe staan we ervoor?

Eind 2015 hebben we hetIntegraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2016-2019 ‘Een stevige basis’ vastgesteld. Daarmee hebben we onze opgave voor de komende jaren geformuleerd. In 2017 maken we een inhoudelijke en financiële update voor dit plan. In 2016 is het laatste deel van het programma 2012-2015 Fris en Duurzaam uitgevoerd. Daarmee voldoen alle schoolgebouwen in het primair onderwijs in de stad aan de norm die we op dit moment hanteren voor een gezond binnenklimaat.

Sinds 1 januari 2015 zijn ook de schoolbesturen in het basisonderwijs verantwoordelijk voor alle onderhoud en aanpassing van de gebouwen. Deze verandering is gepaard gegaan met een forse uitname uit het gemeentefonds, waardoor minder middelen beschikbaar zijn voor onderwijshuisvesting. Met inzet van aanvullende gemeentelijke middelen is deze uitname deels gecompenseerd. Daarmee kunnen de voornemens van het huidige IHP – 2016- 2019 worden uitgevoerd. Renovatie is niet in de onderwijs wet- en regelgeving en ook niet in de Rijksbekostiging meegenomen. Met schoolbesturen wordt gewerkt aan een regeling om te komen tot een gezamenlijke renovatieprogramma schoolgebouwen. Uitgangspunt daarbij is dat ook op Rijksniveau een landelijke regeling tot stand komt, op basis waarvan gemeentelijke uitvoering mogelijk wordt.

Voor de bestaande accommodaties is onderzoek uitgevoerd naar de aardbevingsbestendigheid en eventueel noodzakelijke versterkende maatregelen. De uitvoering van maatregelen wordt in samenhang met de NPC en op basis van externe bekostiging voorbereid.

De verhoogde instroom van vluchtelingen leidt ook tot een extra beroep op onderwijshuisvesting. We zijn in overleg met de onderwijspartners hoe we dit kunnen opvangen.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen dat alle leerlingen in de stad Groningen onderwijs krijgen in moderne schoolgebouwen met voldoende capaciteit en een fris binnenklimaat.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • / Uitvoeren integraal huisvestingsplan 2016 -2019: onder meer ontwikkeling nieuwbouw scholen Oosterpark en Ebbingekwartier en de realisatie MFA in De Wijert.