Begroting 2017

3.1.3 Volwasseneneducatie

Met ons beleid voor volwasseneneducatie richten we ons op laaggeletterde volwassenen, analfabeten en mensen die vrijwillig inburgeren. We bieden leertrajecten Nederlandse taal en rekenen. Deze zijn gericht op deelname aan de maatschappij, sociale zelfredzaamheid en toegang tot (vervolg)onderwijs of werk (doorstroming naar arbeidsmarktoriëntatie of werk). We doen dit binnen de kaders van de Wet educatie en beroepsopleidingen.

De gemeente koopt een breed aanbod aan cursussen taal en rekenen in. Voor het formuleren van het educatiebeleid en de inkoop van cursussen werken we samen met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio. De gemeente Groningen verzorgt als contactgemeente de inkoop van educatie en coördineert het regionale educatiebeleid.

We willen:

  • dat iedereen in Groningen kan lezen, schrijven en rekenen;
  • dat iedere cursist zijn of haar hoogst haalbare niveau bereikt.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten.  Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal nieuwe deelnemers basiseducatie

523

503

500

500

Totaal aantal deelnemers basiseducatie

-

1.130

1.100

1.100

Hoe staan we ervoor?

Per 1 januari 2015 is de Wet educatie en beroepsopleidingen gewijzigd. De verplichte inkoop van het aanbod aan educatie bij de Regionale Opleidingscentra (ROC's) is vanaf dat moment stapsgewijs afgebouwd. In de gemeente Groningen hebben we ervoor gekozen het bestaande beleid voort te zetten en het aanbod aan educatie te blijven inkopen bij de ROC's. Reden hiervoor is dat we tevreden zijn over het aanbod van de ROC's. Bovendien komen met het aanbod van deze onderwijsorganisaties ook de aanvullende activiteiten en diensten van de ketenpartners van de ROCs mee.

Ook in ons armoedebeleid bieden we een laagdrempelige vormen van taalondersteuning. Hiervoor verwijzen we naar beleidsveld 1.2.2: Armoede- en minimabeleid.

Wat willen we bereiken in 2017?

Voor 2017 stellen we in overleg met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio een regionaal educatieplan op. Op basis hiervan kopen we cursussen taal en rekenen in. In 2017 treffen we voorbereidingen voor de inbedding van educatie in het sociaal domein dat vanaf 2018 zijn beslag moet krijgen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Inkoop cursussen taal en rekenen op basis van het regionaal educatieplan;
  • Laagdrempelige vormen van taalondersteuning subsidiëren.