Begroting 2017

3.1.1 Kansen en kwaliteitsbewaking

Met het Kansenbeleid richten we ons in de eerste plaats op de jongste burgers van de stad. We bieden voorzieningen om (taal-)ontwikkelingsachterstanden te voorkomen en zo vroeg mogelijk aan te pakken. Om een goed leerklimaat in Groningen te stimuleren maakten we in 2013 met de onderwijsinstellingen afspraken in het Onderwijspact. De oprichting van het Groninger College van Onderwijs komt hieruit voort. Binnen dit beleidsterrein is ook ons kwaliteitstoezicht op de voorschoolse voorzieningen en gastouderopvang ondergebracht.  

We willen:

  • dat alle kinderen en jongeren in Groningen zich naar eigen aard en talent ontplooien, opgroeien tot verantwoordelijke burgers en goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen;
  • dat kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn volgen;
  • voorschoolse voorzieningen en gastouderopvang van goede kwaliteit.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

% gebruik VVE-programma’s door VVE-doelgroep

84%

91%

verhoging

95%

% leerwinst groep 2 ten opzichte van landelijk gemiddelde

45%

60%

verhoging

80%

% geïnspecteerde locaties kinderopvang

100%

100%

100%

100%

Hoe staan we ervoor?

De registratie van het aantal doelgroepkinderen in de voor- en vroegschoolse educatie (vve) is op orde.  We bereikten in 2015 ruim 90% van de vve-doelgroepkinderen met een vve-programma. Het vve-aanbod is verder ontwikkeld en de kwaliteit verbeterd. Met de rijksoverheid zijn afspraken gemaakt om voor- en vroegschoolse educatie nog beter te benutten en een kwaliteitsimpuls te geven. Hetzelfde geldt voor de activiteiten rondom de verlengde leertijd. Hierbij valt te denken aan schakelgroepen en zomerscholen. Als gevolg van de verhoogde asielinstroom neemt het aantal kinderen toe dat in aanmerking komt voor vve. In overleg met betrokken partijen bereiden we ons voor om deze kinderen een aanbod te doen.

Naast het vve programma, bieden we kinderen die niet tot de vve-doelgroep behoren en geen gebruik (kunnen) maken van de kinderdagopvang een basis ontwikkelingsprogramma (BOP) aan. In de afgelopen jaren maakten hier op jaarbasis ongeveer 700 peuters gebruik van.

Via de inzet van intensiveringsmiddelen ‘leren’ versterken we de onderlinge samenwerking in het onderwijs en stimuleren we de ontwikkeling van gezamenlijke initiatieven. Hieruit zijn onder meer de initiatieven Succes for All, Programmeren in de klas en Stimuleren partnerschap met ouders voortgekomen.

In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen staan kwaliteitsregels waar de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk aan moeten voldoen. Die dragen bij aan een goede en gezonde ontwikkeling in een veilige en gezonde omgeving. De gemeente ziet toe op het naleven van de kwaliteit. In het handhavingsbeleid is vastgelegd hoe we toezicht houden op de kwaliteit van de kinderopvang en op welke manier we de handhavingsmiddelen inzetten.

Wat willen we bereiken in 2017?

Het komende jaar zetten we onze activiteiten en maatregelen voort. Dat wat is ingezet gaan we borgen. Daarnaast ontwikkelen we verder. We herzien het gemeentelijk kansenbeleid vanaf 2017-2018 op basis van de landelijke richtlijnen en het financiële kader dat we halverwege 2016 verwachten. We willen het onderwijs in de stad en de onderlinge samenwerking in het onderwijsveld verder versterken door de ontwikkeling van gezamenlijke initiatieven in het onderwijs te blijven ondersteunen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Deelname aan het Groninger College van Onderwijs om de opgaven uit het Onderwijspact uit te werken. Hieraan gekoppeld het subsidiëren van nieuwe initiatieven met de intensiveringsmiddelen leren;
  •  Subsidiëren aanpak taal- en ontwikkelingsachterstanden voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs. Borgen en verder ontwikkelen van kwaliteit-versterkende maatregelen;
  • Kwaliteitsbewaking voorschoolse voorzieningen.