Begroting 2017

2.3.3 Aansluiting vraag en aanbod van werk bevorderen

We streven naar een arbeidsmarkt waar werkgevers kunnen beschikken over de juiste arbeidskrachten en waar zoveel mogelijk mensen meedoen in een betaalde baan. We ondernemen of steunen activiteiten die werkgevers ondersteunen in hun personeelsbeleid. Het beleid om mensen op weg te helpen naar de arbeidsmarkt is te vinden in Programma 1: Werk en inkomen.

De steeds intensievere samenwerking met het regionale bedrijfsleven mondt uit in gezamenlijke projecten en activiteiten in 2016 om samen te zorgen voor meer werkgelegenheid: meer reguliere banen, maar bijvoorbeeld ook meer leerwerkplekken, stageplaatsen en garantiebanen.

Hoe staan we ervoor?

Met de Economische Agenda werken we samen met onze partners aan het versterken van het bedrijfsleven. Door bedrijven te laten ontwikkelen en groeien dragen we bij aan het stimuleren van werkgelegenheid. Daarmee willen de vraagzijde van de arbeidsmarkt ontwikkelen waarin we de vraag van de ondernemer centraal stellen. Vanuit het sociale beleid zetten we in op de aanbodzijde. Daarbij zetten we ons in om mensen uit te laten stromen naar betaald werk maar ook om ze arbeidsfit te houden.

Wat willen we bereiken in 2017?

Samen met het (regionale) bedrijfsleven willen we projecten en activiteiten organiseren en bevorderen die de werkgelegenheid stimuleren.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Projecten voorkomend uit de Economische Agenda samen met het bedrijfsleven uitvoeren;
  • Stimuleren kennisdeling in het bedrijfsleven op het gebied van HRM;
  • Personeelscarrousels opzetten;
  • Aankomende professionals in contact brengen met Groningse bedrijven.