Begroting 2017

2.3.6 Ontwikkeling ZZP en Start-ups

We stimuleren de economie en bedrijvigheid in de wijken met kansen voor ondernemers om te groeien. Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid en de werkgelegenheid in de wijken. We stimuleren start-ups en werken mee aan initiatieven voor het huisvesten van zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) en startende bedrijfjes in de wijken.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

Aantal startende ondernemers

1.893

1.744

> 1.744

> 1.744

Hoe staan we ervoor?

We merken dat er steeds meer zzp-ers zijn in het totaal aandeel van de bedrijvigheid. Hoewel dit ook leidt tot een andere bedrijfsruimtevraag, heeft deze groep ondernemers steeds meer behoefte aan gemeenschappelijke faciliteiten en huisvesting. Zo is het huisvestingsinitiatief “The Rock” gestart in 2016. De stad Groningen kent een levendige start-up community (gemeenschap van innovatieve starters), mede dankzij kennisinstellingen die ondernemerschap in het onderwijssysteem proberen te vervlechten. In Groningen is  een heel aantal versnellingsplekken c.q. broedplaatsen, waaronder het LauchCafe, Cube050 en TheBigBuilding. We zijn samen met het bedrijfsleven ook actief om het platform ‘Founded in Groningen’ verder te ontwikkelen. Dit platform heeft als doel bedrijven die gestart en gevestigd in Groningen zijn hun Groningse roots en trots te verenigen en verder uit te dragen (zie ook deelprogramma 2.1.4. Internationaal Promoten van onze kennissectoren).

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen dat Groningen een “start-up city” is en blijft. We willen ook in 2017 de ontwikkeling van de community stimuleren. Daar past bij dat het in Groningen gemakkelijk moet zijn om passende huisvesting te vinden als starter en als ZZP-er.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Faciliteren van (collectieve) huisvestingswensen;
  •  Faciliteren van (door)ontwikkeling van broedplaatsen en versnellingsplekken;
  •  Uitbouwen van platform ‘Founded in Groningen’.