Begroting 2017

2.2.5 Warenmarkten en standplaatsen

De warenmarkt in de binnenstad en de wijkmarkten vormen een wezenlijk onderdeel van de stad Groningen en zorgen voor een aanvulling op het bestaande winkelaanbod. De markten worden vanuit de gemeente gefaciliteerd door het beschikbaar stellen van de marktterreinen en voorzieningen, vergunningverlening en de handhaving hierop. We willen de markten behouden en waar mogelijk hun functie versterken. Diversiteit, kwaliteit en continuïteit zijn de sleutelbegrippen. We willen een toekomstbestendige warenmarkt voor Stadjers, regionale bezoekers en toeristen die kostendekkend is. Aan de hand van 'Bestemming Binnenstad' ontwikkelen wij de warenmarkt verder op kwaliteit.

Hoe staan we ervoor?

Eind december 2015 hebben wij de marktregelgeving geactualiseerd. Daarmee hebben wij voor de korte termijn een kwaliteitsimpuls gerealiseerd en zijn wij tegemoet gekomen aan de wensen van de marktondernemers en de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH). De gewijzigde regelgeving geeft ons enerzijds meer speelruimte en flexibiliteit en anderzijds biedt deze eenduidige regels. De implementatie van deze regelgeving vergt een zorgvuldige afstemming met de individuele marktondernemers. Wij zijn hier in 2016 mee gestart.

Daarnaast hebben wij voor de duur van één jaar een pilot voor de wijkmarkt Paddepoel ingesteld.
Deze was sterk teruggelopen door de verplaatsing van de wijkmarkt, de leegstand in het winkelcentrum en het verdwijnen van een tweede supermarkt. Hierdoor was de wijkmarkt voor de ondernemers niet meer rendabel. Gedurende de pilot zoeken wij uit of het haalbaar is om de wijkmarkt opnieuw op te bouwen en ondersteunen wij het initiatief van marktondernemers op de wijkmarkt in Paddepoel financieel.

Voor de langere termijn werken wij aan een Masterplan voor de warenmarkt. In overleg met marktondernemers en andere betrokken partijen werken wij aan het vernieuwingsproces met als doel de positie van de markt te versterken en de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. Het Masterplan Warenmarkt moet inzicht geven in de positionering van de markten (ruimtelijke inpassing), de opzet ervan, de inrichting van de openbare ruimte, de kwaliteit, het aanbod en de promotie van de markt.

Wat willen we bereiken in 2017?

In 2017 willen wij de implementatie van de nieuwe regelgeving voor de warenmarkt afgerond hebben en alle vergunningen hierop hebben aangepast. Daarnaast werken wij werken met de marktondernemers en de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel aan het Masterplan voor de warenmarkt, waarin aan de hand van 'Bestemming Binnenstad' de warenmarkt zich verder ontwikkelt op kwaliteit.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Organiseren, faciliteren en vergunningen verstrekken voor markt- en standplaatsen;
  •  Implementatie van het Masterplan voor de warenmarkt.