Begroting 2017

2.1.4 (Inter)nationaal Promoten van onze kennissectoren

Met onze kennisinstellingen en de aanwezige kennisintensieve en innovatieve bedrijven bouwen we aan Groningen als economische regio van betekenis in het Europa van nu en straks. Dat vraagt om meer internationaal georiënteerde activiteit en scherpe profilering.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

Aantal samenwerkingsprojecten op gebied van kennis/innovatie

-

-

2

> 2

Aantal profileringsprojecten Groningen kennisstad

-

-

2

> 2

Hoe staan we ervoor?

Groningen is een internationale kennisstad en Smart City van betekenis. Onze kennissectoren hebben we nationaal en in Duitsland en Europa zichtbaar gemaakt via beurzen, congressen en diverse lobbytrajecten. Noord-Nederland profiteert van Groningen als magneet voor het aantrekken van kennis en innovatieve ontwikkelingen. Dit nemen we mee in onze profilering nationaal en internationaal in Brussel, Duitsland en China.

Groningen beschikt over de randvoorwaarden en heeft een geschikt klimaat om als innovatieve starter een business op te zetten met Neelie Kroes recentelijk als ambassadeur en met Prins Constatijn der Nederlanden als nieuwe opvolger. Met Founded in Groningen laten we zien wat we in huis hebben. We leggen verbindingen met andere start-up hubs (fysieke of digitale ontmoetingsplaatsen van innovatieve starters) en het overheidsinitiatief  'start-up delta' dat gericht is op het profileren van Nederland als het land om een eigen bedrijf op te zetten.  Zo profileren we ons internationaal en zijn we aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen Groningen meer strategisch en samen met onze partners profileren. Een soort propositie hiërarchie ontwikkelen waarin het profiel van Groningen bij elkaar komt en samen met onze partners wordt afgestemd. Ten aanzien van internationalisering vanuit economisch perspectief gaan we onze inzet intern kwantitatief en kwalitatief versterken  door onze krachten bundelen en samen met onze samenwerkingspartners vraaggerichter te werken. We willen meer dan 2 samenwerkingsprojecten op het gebied van kennis en innovatie met onze partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen opzetten. Daarnaast willen we meer dan 2 profileringsprojecten opzetten.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Samenwerkingsprojecten op het gebied van kennis en innovatie;
  • Profileringsstrategie opstellen samen met onze partners;
  • Bekendheid vergroten start-up scene (gemeenschap rondom Groningse start-ups) en meer aansluiten bij het overheidsinitiatief start-up delta;
  • Doorontwikkelen aanpak internationalisering;
  • Aanpak opstellen slimme binnenstad en Smart City Strategie.