Begroting 2017

2.1.3 Samenwerken versterken gericht op kennis en innovatie

Samenwerken in de regio en over de grenzen vormt de basis voor het economische beleid. We willen een sterkere positie van de Groningse regio bereiken in landelijke en Europese netwerken, onder meer om het Groningse innovatiepotentieel voor het voetlicht te brengen en de kansen op externe subsidies en investeringen te vergroten. We verbinden mensen, bedrijven, kennisinstellingen en samenwerkingspartners uit de stad met de regio en slaan ook bestuurlijk de handen ineen richting Den Haag en Brussel.

Hoe staan we ervoor?

Groningen doet goed mee in het stimuleren van de kenniseconomie door de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven te bevorderen. Met de IT sector als 'enabler' worden nieuwe verbindingen gelegd met andere sectoren, maar ook tussen de sectoren stimuleren we verbindingen. Hierdoor stimuleren we innovatie en kan nieuwe bedrijvigheid ontstaan en kan ook het bestaande Midden- en Klein bedrijf (MKB) groeien. We gaan door met het stimuleren van deze ontwikkelingen. In NG4 (Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden) en Samenwerkingsverband Noord Nederland verband werken we samen om deling van kennis en innovatie te bevorderen.

Wat willen we bereiken in 2017?

In 2017 zetten we vervolgstappen in het proces waarmee we de Noordelijke regio zich eenduidiger en steviger manifesteert als kansrijke economische regio.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Regionale samenwerking bevorderen en gezamenlijk optrekken richting Den Haag en Brussel;
  • Verbinden stimuleren van de verbinding tussen ICT, Health, Energie en Creatief en het zoeken van landelijke aansluiting;
  • Samenwerking zoeken met onze overheidspartners in Noord-Nederland door kennis te delen en samen kennis en innovatie projecten te stimuleren.