Begroting 2017

2.1.2 Faciliteren van gezamenlijke (internationale) kennis- en innovatieprojecten

Samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven nemen we deel aan grote Europese samenwerkingsprojecten op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Daarmee versterken we onze kennisinfrastructuur en proberen we andere partijen te laten investeren in de Noordelijke economie.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

Aantal ondersteunde grote (Europese) kennisprojecten   

-

7

10

> 10

Aantal geacquireerde kennisintensieve bedrijven

-

3

4

> 4

Hoe staan we ervoor?

We stimuleren innovatie en kennisdeling door verbindingen te leggen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven. We zoeken koppelingen met Europese projecten en geldstromen. Met onze projectenverwervers in Brussel hebben we goede ingangen gecreëerd. We stimuleren cross-overs tussen verschillende disciplines en sectoren. Door cofinanciering trekken we als gemeente andere geldstromen los en stimuleren we kennis- en innovatieprojecten. Enkele voorbeelden zijn projecten op het gebied van Smart City en toepassing van nieuwe technologie zoals in het project Stoop/Ijk een testomgeving voor ondergronds gas-en watertransportleidingen meetnet. Voor kennisprojecten zoals op het gebied van energie, healthy ageing en ICT hebben we in 2015 een gemiddelde multiplier gehaald van 1:14. Met één euro uit het G-Kwadraat hebben andere partijen € 14 bijgelegd. Deze aanpak leidt tot nieuwe (kennisgerelateerde) bedrijvigheid.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen in totaal meer dan 10 kennisprojecten ondersteunen in 2017 en meer dan 4 kennisintensieve bedrijven acquireren.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Ondersteunen ontwikkeling van grote (Europese) innovatieve kennisprojecten;
  • Faciliteren gezamenlijke (internationale)kennisprojecten;
  • We faciliteren en ondersteunen acquisitie en vestiging van nieuwe bedrijven (zie ook: Bedrijvige Stad);
  • Ondersteunen projecten die innovatie in het MKB stimuleren;
  • Creatieve ondernemers in contact brengen met het MKB;
  • Versterken ICT sector (bevorderen zij-instroom en kennis).