Begroting 2017

1.2.4 Schuldhulpverlening

Problematische schulden ontnemen mensen elk perspectief. Via de Groningse Kredietbank (GKB) bieden we alomvattende schuldhulpverlening: we zoeken naar een oplossing voor de financiële problemen en tegelijk pakken we de oorzaken aan. Ook proberen we te voorkomen dat er (opnieuw) schulden ontstaan door preventie en nazorg. We werken intensief samen met maatschappelijke partners en relevante schuldeisers.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening

2.291

2.026

2.100

2.100

Aantal inschrijvingen schuldregeling

469

464

400

450

Aantal klanten in budgetbeheer

2.420

2.379

2.400

2.650

Aantal klanten in beschermingsbewind

682

749

800

850

Aantal aanvragen sociale kredieten

1.064

1.034

1.050

800

% geslaagde minnelijke regelingen

-

-

-

55%

Hoe staan we ervoor?

De vraag naar schuldhulpverlening lijkt zich in 2016 te stabiliseren op een hoog niveau. Echter we constateren dat meer mensen worden doorgeleid naar langdurige trajecten als budgetbeheer en schuldregeling. De euro-coaches krijgen steeds meer aanvragen van jongeren in financiële problemen. Verder krijgen de preventiemedewerkers meer verzoeken om voorlichting, cursus en andere schuldpreventie-activiteiten. Het aantal klanten in beschermingsbewind blijft stijgen.
De druk op de schuldhulpverlening is groot vanwege de complexiteit van dossiers (meer instabiele financiële huishoudens, belemmerende regelgeving, multi-problematiek, grotere schuldenpakketten, meer zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) en klanten met een eigen woning).

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen schuldhulpverlening bieden aan degenen die dat nodig hebben. We willen (problematische) schuldsituaties van burgers stabiliseren en waar mogelijk oplossen. Daarnaast richten we ons op preventie: voorkomen van (problematische) schulden bij burgers en het bevorderen van hun financiële zelfredzaamheid. We willen als gemeente voorop blijven lopen met onze integrale aanpak van schuldhulpverlening en -preventie. We zoeken de grenzen van wet- en regelgeving op zodat we mensen meer perspectief kunnen bieden. Onze kwaliteit van dienstverlening willen we borgen door te voldoen aan de door de koepelorganisatie Nederlandse vereniging voor volkskrediet(NVVK) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gestelde eisen. We streven er naar het beschermingsbewind bij burgers die dat nodig hebben zoveel mogelijk als gemeente zelf uit te voeren.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Organiseren preventie-activiteiten samen met scholen, vrijwilligers, relevante schuldeisers en maatschappelijke instellingen;
  •  Met schuldhulpverlening (waaronder preventie-activiteiten en vroeg-signalering) aansluiten bij de wijkgerichte aanpak;
  •  Samenwerken met woningcorporaties en WIJ-teams bij vroeg-signalering van schuldproblematiek
  • Kijken naar creatieve en alternatieve mogelijkheden voor afbetaling van schulden
  • Individuele maatwerk trajecten zo mogelijk verkorten en de grenzen opzoeken van wet- en regelgeving;
  • Intensiveren van onze aanpak van jongeren met schulden, waar onder een bredere inzet van het jongerenkrediet;
  • Zo veel mogelijk combineren van re-integratie en schuldhulpverlening.