Begroting 2017

1.2.3 Handhaving

We willen dat uitkeringen terecht komen bij mensen die er recht op hebben. Hiervoor volgen wij zorgvuldige intake-procedures. Verder informeren we onze klanten actief en begrijpelijk over de regels, voorwaarden en sancties. Vanuit het oogpunt van vertrouwen in burgers controleren we gericht.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

Aantal beëindigde uitkeringen (controle aan de achterkant)

216

399

< 2015

200

% toegekende aanvragen (controle aan de poort)

63%

62%

< 63%

< 63%

Aantal opgelegde boetes

605

450

daling

daling

Hoe staan we ervoor?

Handhaving is een samenspel van voorkomen(preventie) en optreden (repressie). Wij brengen een balans aan tussen deze activiteiten door heldere communicatie en zorgvuldige controle aan de poort. Hierdoor voorkomen wij dat klanten ten onrechte een uitkering krijgen of hoge terugvorderingsbedragen en boetes moeten betalen. Door onze communicatie zijn klanten vaker en beter op de hoogte van de regels.

Wij doen kortdurende bestuursrechtelijke onderzoeken wanneer het kan en langdurende strafrechtelijke onderzoeken wanneer het moet. Hierdoor kunnen we meer fraudeonderzoeken doen en fraude vaker en vroeger stoppen. Met deze aanpak verhogen we de feitelijke pakkans en ook de door burgers veronderstelde pakkans. Doordat we fraude vaker en eerder constateren, dalen ook de terugvorderingsbedragen en de boetes. Dit is in het belang van zowel de burger als de gemeente.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen met ons handhavingsbeleid bereiken dat zoveel mogelijk burgers de wetten en regels naleven die bij een uitkering horen. We weten dat de meerderheid van de burgers dit uit zich zelf al doet. Daar waar fraude zich wel voordoet willen wij deze zo snel mogelijk stopzetten en het liefst voorkomen. Dat doen we door helder te communiceren en door een zorgvuldige beoordeling van uitkeringsaanvragen. Als we in het kader van een handhavingsonderzoek constateren dat er (mogelijk) sprake is van een zorgbehoefte dan delen we dat signaal met het WIJ-team. Als een klant herhaaldelijk niet reageert op een oproep in het kader van een handhavingsonderzoek dan beëindigen we de uitkering niet direct maar informeren we eerst of de klant bekend is bij het WIJ-team. Als de klant bekend is bij het WIJ-team stemmen we de vervolgstap af.  

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Zorgvuldig controleren aan de poort;
  • Voorlichten over regels en sancties;
  • Bevorderen van fraude alertheid binnen de organisatie;
  • Integrale aanpak van fraude, zowel met ketenpartners als binnen de gemeentelijke organisatie;
  • Gerichte en kortdurende controles die zo vaak mogelijk moeten leiden tot stopzetten van fraude.