Begroting 2017

1.2.2 Armoede- en minimabeleid

Rondkomen met een inkomen op of net boven het minimum is lastig. We willen mensen die in armoede leven perspectief bieden. We ondersteunen mensen met aanvullende financiële ondersteuning (vangnet). Dit combineren we met begeleiding waarbij mensen weer regie krijgen over hun eigen situatie (vliegwiel). We werken intensief samen met maatschappelijke partners en bedrijven (verbinding) en haken in op initiatieven uit de samenleving.

 Onder inkomensregelingen verstaan we: bijzondere bijstand (inclusief duurzame gebruiksgoederen), vergoeding ouderbijdrage schoolfonds en individuele inkomenstoeslag.

Het aantal ondersteuningscontacten heeft  specifiek betrekking op het Kindpakket, serviceteam, minimaloket, inspiratiegroepen, ondersteuning aan zelfstandigen, Toentje en de Stadjerspas

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand

6.725 *

5.766

Stabiel

Stabiel

Waarvan in het kader van de witgoedregeling

641

767

Stabiel

Stabiel

Aantal verstrekte individuele inkomenstoeslagen (voorheen langdurigheidstoeslagen)

4.361

4.360

Stabiel

Stabiel

Aantal gehonoreerde vergoedingen ouderbijdrage schoolfonds (schooljaar)

2.229

2.236

Stabiel

Stabiel

Aantal huishoudens dat gebruik maakt van één of meer inkomensregelingen

-

8.586

stabiel

stabiel

Aantal deelnemers collectieve zorgverzekering

stabiel

lichte daling

stabiel

-

Aantal ondersteuningscontacten dat tot stand komt binnen de projecten/overige activiteiten van het armoedebeleid

-

-

25.000

stijging

*De aantallen bijzondere bijstand voor 2014 en 2015 zijn zonder meer niet te vergelijken. Vanaf 2015 wordt er anders geregistreerd. In de aantallen van 2014 is ook een deel van de langdurigheidstoeslag meegenomen. Als we deze effecten voor 2014 buiten beschouwing laten komen we uit op afgerond 5.300 toegekende aanvragen.

Hoe staan we ervoor?

In 2015 zijn we gestart met de uitvoering van de beleidsnota "Perspectief, actieplan tegen de armoede 2015-2018" en het behalen van de beleidsdoelen. We bieden een vangnet voor kinderen en volwassenen zodat zij ondanks hun armoedesituatie toch kunnen participeren. Dit doen we onder andere via onze minimaregelingen en ons Kindpakket. We stimuleren minima om hun eigen kracht te ontdekken en te ontplooien (vliegwiel) door bijvoorbeeld taalondersteuning voor laaggeletterden, schuld preventie, inspiratiegroepen en de ondersteuning van ondernemers die het moeilijk hebben. Daarnaast verbinden we stadjers en ondernemers  aan ons armoedebeleid door hen bewust te maken van het bestaan van armoede in onze stad en hen uit te dagen hun bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van armoede. Dit is onder andere te zien in het ruime aanbod van de Stadjerspas en de meer dan 500 fietsen die het afgelopen jaar gedoneerd zijn voor minimakinderen. Met het brede aanbod van activiteiten zijn we goed op weg. We hebben het afgelopen jaar stevig ingezet op communicatie. We bereiken steeds meer mensen in armoede, ook  door het inzetten van mensen uit de doelgroep zelf. De training ‘Armoede dichtbij’ waarmee we mensen leren om armoede signalen te herkennen is een groot succes.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen blijven inzetten op het verbeteren van de toegang, zodat zoveel mogelijk minima gebruikmaken van de regelingen. Dit doen we onder andere via het Serviceteam. Verder bepalen we in 2017 aanvullende accenten voor dat jaar, mede aan de hand van het nog op te stellen afwegingskader.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Bekendheid met ondersteuningsmogelijkheden en -regelingen vergroten en de toegang verbeteren;
  •  Mensen ondersteunen en stimuleren zichzelf en anderen te helpen;
  •  Faciliteren van initiatieven uit de samenleving, wel met toetsing aan het nog op te stellen afwegingskader.
  •  Trainen van WIJ teams en andere professionals in de wijken om armoede signalen te herkennen.
  •  Voortzetten van succesvolle projecten en activiteiten.