Begroting 2017

1.2.1 Uitkeringen

 We verstrekken uitkeringen op grond van de Participatie-wet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz aan burgers die er recht op hebben. Dat doen we tijdig en correct. We willen dat iedereen die er recht op heeft op tijd een uitkering ontvangt. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van 8 weken. Als norm voor rechtmatigheid geldt landelijk een foutpercentage van maximaal 1%.

Om daar waar nodig burgers een laagdrempelige ingang te bieden, kunnen zij bij het WIJ-team met de voorbereiding van de uitkeringsaanvraag worden geholpen. We informeren betrokkenen actief en duidelijk over de regels en voorwaarden. Tevens verstrekken we vergoedingen of tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang aan deelnemers aan re-integratietrajecten of op grond van sociaal-medische indicatie.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

% uitkeringsaanvragen (BUIG) dat binnen 8 weken is afgehandeld

94%

89%

100%

100%

Foutpercentage verstrekte uitkeringen (BUIG)

0,62%

0,53%

<1%

<1%

Hoe staan we ervoor?

Landelijk nam het aantal bijstandsuitkeringen in het eerste kwartaal van 2016 toe met 11.000 tot 459.000 (= 2,5%). De stijging wordt mede veroorzaakt door de instroom van asielzoekers, maar ook door de verhoging van de AOW-leeftijd, waardoor er minder bijstandsontvangers uitstroomden. In Groningen nam het aantal bijstandsuitkeringen in het eerste kwartaal van 2016 toe met 111 tot 10.207 (= 2%).

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen 100% van de uitkeringsaanvragen afhandelen binnen 8 weken. Als norm voor de rechtmatigheid volgen we de landelijke norm van een maximaal foutpercentage van 1%. Overschrijding van deze norm leidt tot financiële risico's voor de gemeente. Weliswaar trekt de economie enigszins aan, maar daar staat de instroom van vergunninghouders en de nieuwe doelgroep van de Participatiewet tegenover. We verwachten per saldo dat het aantal bijstandsuitkeringen zeer licht zal stijgen in 2017.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitkeringen rechtmatig en tijdig (binnen 8 weken) verstrekken;
  • Vergoeden eigen bijdragen of verstrekken tegemoetkomingen kosten van kinderopvang;
  • Afhandelingstermijn aanvragen levensonderhoud verkorten door in de wijk daar waar nodig aanvragers te helpen met de voorbereiding.