Begroting 2017

1.1.3 Maatschappelijke participatie

Het is belangrijk actief te zijn in de samenleving en iets voor een ander te betekenen. Door deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten in de wijk, actief te zijn op een Participatiebaan of actief te zijn als vrijwilliger. Dat kunnen eerste stappen zijn naar de arbeidsmarkt. Maatschappelijke participatie vindt in de praktijk plaats bij maatschappelijke organisaties en verenigingen. We proberen maatschappelijke organisaties hierin te stimuleren. We bemiddelen en subsidiëren. We zoeken de verbinding met andere doelgroepen en beleidsterreinen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje

Prestatie indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal mensen dat actief is op een P-baan

400

289

500

500

Aantal beschutte werkplekken (SW)

458

437

400

395

Aantal beschutte werkplekken nieuw (P-wet)

-

0

50

75

Hoe staan we ervoor?

Halverwege  juni 2016 hadden 262 mensen een Participatiebaan, waarvan 26 zelf een organisatie hebben uitgezocht.  Daarnaast zaten er op dat moment nog 31 mensen in het proces. Met een voorlichtingscampagne richten we ons op maatschappelijke organisaties en uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die we informeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden.
Daarnaast werkten er eind mei 428 medewerkers uit de sociale werkvoorziening op een beschutte werkplek. De instroom in de Sociale Werkvoorziening is met ingang van 2015 gestopt, vandaar een geleidelijke afname. Het aantal mensen met een arbeidsovereenkomst voor een nieuwe beschutte werkplek bedroeg eind mei 3. Daarnaast zaten er op dat moment nog 23 personen in het proces.

Wat willen we bereiken in 2017?

Met de nota 'Mee(r)doen in Stad' hebben we de beweging richting de wijken al ingezet. In 2017 streven we er naar om in alle wijken activiteiten aan te bieden. De in 2016 ingezette intensivering, onder meer door Kansen in Kaart en de komst van de re-integratiecoaches maatschappelijke participatie zal in 2017 tot gevolg hebben dat meer mensen op een P-baan terechtkomen of actief gaan zijn op een vrijwilligersplek of wijkactiviteit. We bezien op welke manier een terugval in ondersteuning na 2 jaar op een P-baan kan worden voorkomen en monitoren de persoonlijke ontwikkeling om meer doorstroom te realiseren. We bieden de mogelijkheid van scholing naast een P-baan aan.
Daarnaast bieden we in 2017 beschutte werkplekken aan voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We gaan maatschappelijke participatie en dagbesteding goed op elkaar aan laten sluiten. Zowel in de ondersteuning als in het aanbod van activiteiten.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Actief opzoeken van bijstandsgerechtigden en met hen in gesprek gaan;
  •  Activeren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via verschillende projecten en activiteiten in de wijken;
  • Aanbieden en promoten van Participatiebanen bij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, eventueel in combinatie met scholing;
  •  Aansluiten bij de dienstverlening van de WIJ-teams;
  • Aanbieden van beschutte werkplekken voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.