Begroting 2017

1.1.2 Werk

Wij willen iedere werkzoekende actief passende ondersteuning bieden op weg naar (betaald) werk. Mensen die niet op eigen kracht betaald werk vinden, ondersteunen we met de mogelijkheden die de Participatie-wet en de Wet sociale werkvoorziening ons bieden. We onderscheiden de volgende groepen:
Mensen waarvan we verwachten dat ze relatief gemakkelijk aan het werk komen. Die ondersteunen we op hoofdzakelijk collectief en op afstand (digitaal);

  • Mensen die niet op eigen kracht een reguliere baan kunnen vinden of uitoefenen, bieden we individuele begeleiding en helpen we aan (aangepast of begeleid) werk;
  • Mensen die niet in een normaal arbeidsritme kunnen functioneren, begeleiden we naar maatschappelijke deelname of beschut werk;
  • Jongeren zonder startkwalificatie leiden we zo veel mogelijk terug naar school (zie ook ‘programma 3: Voorkomen schooluitval').  
  • Jongeren zonder startkwalificatie leiden we zo veel mogelijk terug naar school

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

Aantal personen dat uitstroom naar regulier werk

959

1.117

1.000

1.100

Aantal personen met een uitkering dat parttime inkomsten uit arbeid heeft

-

2.800

-

stijging

Aantal personen dat gedetacheerd is (intern, extern en ondersteunend werkzaam)

830

806

770

730

Aantal personen dat werkzaam is op een begeleid werken plek

211

164

160

140

Hoe staan we ervoor?

Van januari tot eind mei 2016 zijn er 375 bijstandsgerechtigden uitgestroomd naar regulier werk. Er zitten eind mei 150 mensen op een begeleid werken plek. En er zijn 791 mensen uit de sociale werkvoorziening (SW) gedetacheerd bij een reguliere werkgever of ondersteunend werkzaam binnen gemeente Groningen.

Wat willen we bereiken in 2017?

In 2017 stromen minimaal 1.100 bijstandsgerechtigden uit naar regulier werk. We streven in 2017 naar een stijging van  het aantal plaatsingen door de brancheteams. Ook denken we dat door de aantrekkende economie meer mensen zelf een baan kunnen vinden. Naast uitstroom naar werk vinden we het ook belangrijk dat mensen parttime inkomsten uit arbeid (loondienst of ondernemerschap) verwerven. Het kan een eerste stap zijn richting volledige uitstroom. Maar ook als dit niet tot uitstroom leidt, vinden we het belangrijk dat mensen werken als dat kan. Bovendien leidt dit tot eenbesparing op de uitkeringslasten.

Daarnaast verwachten we dat het aantal medewerkers in de sociale werkvoorziening (SW) dat gedetacheerd is of ondersteunend werkt daalt naar ongeveer 730 eind 2017. We verwachten dat het aantal SW-medewerkers dat eind 2017 op een begeleid werken plek zit daalt naar 138. Deze daling komt door de invoering van de Participatiewet. Hierdoor stromen sinds 2015 geen nieuwe mensen meer in de SW.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • E-dienstverlening aan mensen die relatief makkelijk aan werk kunnen komen;
  • Werkzoekenden zo nodig ondersteunen door Centrum naar Werk;
  • Inzetten van werkervaringsplaatsen of uitstroombanen;
  • Via iederz detacheren van SW-medewerkers bij reguliere bedrijven;
  • Begeleiden medewerkers op een ‘begeleid werken plek’ bij reguliere werkgevers;
  • Extra inzetten op de ondersteuning van vergunninghouders richting werk.