Begroting 2017

1.1.1 Regionaal arbeidsmarktbeleid

Op een goed werkende arbeidsmarkt zijn vraag en aanbod in balans; nu en in de toekomst. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij werkgevers, werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen. Als gemeente hebben wij de rol van actieve initiatiefnemer en ondersteuner van de samenwerking tussen deze (sociale) partners. Wij richten ons arbeidsmarktbeleid zowel op de stad als op de regio.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

* Dit betreft het oplopend totaal aantal afspraakbanen: 410 in 2015 plus 525 in 2016 (=935) plus 569 in 2017 (=1.504)

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting 2016

Beoogd
 2017

Aantal plaatsingen door brancheteams

550

597

550

700

Aantal plaatsingen of plekken gerealiseerd door SROI in de arbeidsmarktregio

450

825

550

1.000

Aantal gerealiseerde afspraakbanen in de arbeidsmarktregio

-

410

935

1.504

Hoe staan we ervoor?

Het herstel van de arbeidsmarkt zet naar verwachting in 2017 verder door. Voor 2017 verwachten we een groei van het aantal banen. In lijn met de landelijke trend vindt deze groei in Groningen met name plaats in het bedrijfsleven terwijl de collectieve sector achterblijft. Het aantal WW-uitkeringen zal naar verwachting dalen. In de gemeente Groningen lijkt het bijstandsvolume zeer licht te stijgen.

Wat willen we bereiken in 2017?

Wij streven naar een goed functionerende regionale arbeidsmarkt: meer werkgelegenheid, meer mensen die vanuit een uitkeringssituatie aan de slag gaan en meer jongeren die beter opgeleid zijn voor de arbeidsmarkt. We vinden het onze rol om een zo goed mogelijke dienstverlening te organiseren voor werkgevers, uitkeringsgerechtigden en onderwijspartners. Dat doen we door onze ondersteuning af te stemmen op de behoeften van deze partijen. Beter luisteren, beter samenwerken, de ondersteuningsvraag centraal stellen en vanuit die vraag meewerken aan concrete oplossingen. Daarbij zetten wij ons in het bijzonder in voor verbetering van de kansen van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en voor jongeren. Vereenvoudiging van de regelgeving rond de afspraakbanen moet ertoe leiden dat jongeren met een arbeidsbeperking eenvoudiger in aanmerking komen voor een afspraakbaan. Interne jobcoaching maakt het werkgevers mogelijk mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer te begeleiden. Het komende jaar  leggen we meer nadruk op het plaatsen van de gemeentelijke doelgroep op afspraakbanen. Op het gebied van SROI pakken we steeds meer zaken regionaal op, bijvoorbeeld in relatie tot aardbevingsbestendig bouwen.  

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Ondersteunen en ontzorgen van werkgevers;
  • Stimuleren maatschappelijk betrokken ondernemen;
  • Ondersteunen en toepassen Social Return on Investment (SROI);
  • Het nog meer regionaal oppakken van SROI;
  • Plaatsen van mensen op vacatures, projecten en trajecten;
  • Mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere baan helpen via het regionale Werkbedrijf;
  • Samenwerken met uitzendbureaus;
  • In regionaal verband bekijken wat de mogelijkheden zijn om de positie van 50-plussers meer onder de aandacht te brengen.