Begroting 2017

Overhead en ondersteuning organisatie

Financieel overzicht

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201520162017201820192020
Lasten
14.1Algemene ondersteuning134.051112.996119.223121.655118.967120.048
14.1.1Overhead86.490110.356116.596118.754115.225115.217
14.1.3Overige werken voor derden44.362-519-217588991.988
14.1.4Ten Boer3.1983.1592.8432.8432.8432.843
Baten
14.1Algemene ondersteuning-60.395-26.635-24.447-23.351-23.351-23.351
14.1.1Overhead-16.795-23.401-21.262-20.166-20.166-20.166
14.1.3Overige werken voor derden-40.174-2-262-262-262-262
14.1.4Ten Boer-3.426-3.231-2.923-2.923-2.923-2.923
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves1.0014360000
Onttrekking aan reserves4361.0260000
Geraamd resultaat na bestemming74.22185.77194.77698.30595.61696.698

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

Continuerend extra beleid voorgaande jaren

Deelpro-
gramma

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

14.1

Invoering VPB Overheden

450

450

450

14.1

Basisadministraties

600

14.1

Frictiekosten

3.200

1.100

14.1

Frictiekosten bezuinigingen 2011-2014 nieuw

216

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

Aanvullende extra beleidsmiddelen

Deelpro-
gramma

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

14.1

Outsourcing ICT

-3.978

-5.969

-2.661

-1.348

14.1

Nieuwjaarsfeest

-50

-50

-50

-50

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.

Integrale financiële toelichtingen

14.1 Overhead

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ -5,8 miljoen

€ -3,3 miljoen

€ -9,1 miljoen

Overhead (€ -18,5 miljoen)
Vanaf 2017 moeten alle gemeenten in Nederland dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Dit betekent dat de personele overhead van directies welke voorheen in de andere programma zat, nu verantwoord is in deelprogramma 14.1. Dit leidt tot een stijging van de lasten van € 18 miljoen.

Frictiekosten (€ 3,7 miljoen)

In 2017 worden de frictiekosten verantwoord onder de concernstelposten in deelprogramma 12.1 College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad. Dit leidt tot een voordeel van € 3,7 miljoen in dit deelprogramma.

Personeel in balans (budgetneutraal)
In 2016 onttrokken we € 400.000 aan de reserve Personeel in balans. Tevens stortten we hetzelfde bedrag in 2016 in de reserve. In 2017 doen we dit niet meer waardoor zowel de lasten als de baten met € 400.000 afnemen.

Hogere bezuiniging huisvesting (€ 600.000)
In 2016 bezuinigden we € 1,4 miljoen op de huisvesting. In 2017 stellen we voor deze bezuiniging naar € 2 miljoen te verhogen.

Outsourcing ICT (budgetneutraal)

In de begroting 2017 is rekening gehouden met een bezuinigingstaakstelling van €5 mln. door outsourcing van de ICT dienstverlening. In de voorjaarsbrief hebben we uw gemeenteraad geïnformeerd over de business case en de aanvullende dekkingsopgave. De business case is inmiddels geactualiseerd op basis van een marktconsultatie.
Conclusie blijft dat er vanaf 2017 een besparing kan worden gerealiseerd die oploopt tot € 5,2 miljoen in 2022. De structurele kosten bedragen circa € 700.000, waardoor de netto besparing uitkomt op € 4,5 miljoen. Ook de aanvullende dekkingsopgave over de totale looptijd van de business case verandert niet. In de begroting 2017 wordt voorgesteld voor de aanvullende dekkingsopgave extra beleidsmiddelen beschikbaar te stellen. Het effect is daarom budgetneutraal

De aanvullende dekkingsopgave kan enerzijds worden verklaard door project- en frictiekosten voor de transitie. De project- en frictiekosten over de periode 2017 tot en met 2020 komen in totaal op € 8,7  miljoen. Voor 2017 gaat het om € 2,1 miljoen. De geschatte projectkosten zijn ten opzichte van de oorspronkelijke business case naar boven bijgesteld. Het financiële effect vangen we op binnen bestaande ICT-middelen. Anderzijds ontstaat een nadeel omdat we de taakstelling niet zo snel kunnen realiseren als waar we in de begroting 2016 mee hebben gerekend. In de geactualiseerde business case is de algehele planning 1 jaar opgeschoven.

Projectkosten business case ICT (€ 1,4 miljoen)
In 2016 namen we voor € 1,4 miljoen projectkosten ICT op. In 2017 nemen we deze kosten niet meer op.

Bezuiniging personeel (€ 3,7 miljoen)
Het invullen van de bezuiniging op personeel levert een voordeel op van € 3,6 miljoen.