Begroting 2017

Algemene inkomsten en post onvoorzien

Financieel overzicht

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201520162017201820192020
Lasten
13.1Algemene inkomsten en post onv46.99946.59942.68843.44042.44142.628
13.1.1Onroerend zaakbelasting1.9242.0812.1122.1472.1832.220
13.1.5Saldo financieringsfunctie44.46943.80340.07941.36440.37740.574
13.1.7Post onvoorzien0100100100100100
13.1.8Rente reserves000-500-500-500
13.1.9Dividend606615397329281234
Baten
13.1Algemene inkomsten en post onv-560.272-560.525-547.939-556.609-564.424-571.213
13.1.1Onroerend zaakbelasting-60.087-62.658-63.877-65.253-66.608-67.984
13.1.2Roerend zaakbelasting-96-72-73-74-75-76
13.1.3Hondenbelasting-853-852-861-858-872-878
13.1.4Logiesbelasting-1.153-1.057-1.167-1.167-1.167-1.167
13.1.5Saldo financieringsfunctie-50.274-45.532-41.796-41.785-41.785-41.785
13.1.6Gemeentefonds0-446.512-437.476-446.597-453.042-458.747
13.1.8Rente reserves-2.359-1.936-747-120-120-120
13.1.9Dividend-445.449-1.906-1.942-755-755-456
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves01300000
Onttrekking aan reserves000000
Geraamd resultaat na bestemming-513.273-513.796-505.251-513.169-521.983-528.585

Integrale financiële toelichtingen

Deelprogramma Algemene inkomsten en post onvoorzien

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ 4 miljoen

€-12,6 miljoen

€ -8,5 miljoen

Financieringskosten (€ 229.000)
De totale financieringskosten van de gemeente Groningen ramen wij voor 2017 € 229.000 voordeliger dan 2016.
De lange financieringsbehoefte daalt ten opzichte van de begroting 2016 met 4,3 miljoen euro. Dit leidt tot lagere financieringslasten van per saldo € 499.000. Het begrote voordeel van de korte mismatch benutting geeft ten opzichte van de begroting 2016 een nadeel van € 116.0000. Het nadeel ontstaat doordat de begrote marge tussen de lange en korte rente kleiner wordt. Het financieren van een deel van de lange vermogensbehoefte levert dan een lager rentevoordeel op. Een kleine afwijking van de rente op kort vermogen resulteert in een nadeel van
€ 154.000.

Belastingen (€ 1,3 miljoen)
De belastingopbrengsten ramen wij voor 2017 € 1,3 miljoen hoger dan in 2016. Dit kan onder meer verklaard worden doordat de grenscorrectie met Meerstad leidt tot een extra belastingopbrengst van € 250.000. Verder ramen we de opbrengst van de onroerend zaakbelasting € 965.000 hoger door de tariefstijging van de onroerend zaakbelasting en door meer woningen als gevolg van de verwachte nieuwbouw. Daarnaast ramen we de opbrengst van de logiesbelasting € 110.000 hoger.

Opheffen reserve Regio Specifiek Pakket (RSP) (€ -1,2 miljoen)
Het resterende deel van de bestemmingsreserve Regio Specifiek Pakket wordt in 2016 volledig ingezet. Doordat de reserve leeg is, vervalt ook de renteopbrengst van deze reserve (€ 1,2 miljoen).  

Algemene uitkering (€- 8,9 miljoen)
Het actuele begrotingssaldo 2016 voor de uitkering uit het gemeentefonds bedraagt € 446,4 miljoen. Op basis van de septembercirculaire 2016 en op basis van onze eigen inschattingen bedraagt het primitieve begrotingssaldo 2017 voor het gemeentefonds € 437,5 miljoen euro. Een negatief verschil van € 8,9 miljoen. De verklaring hiervoor luidt als volgt:

Landelijke en plaatselijke ontwikkelingen
De uitkeringsfactor daalt in 2017 met 18 punten ten opzichte van 2016, dit betekent voor Groningen een daling van de algemene uitkering van € 3,2 miljoen. De daling van de uitkeringsfactor wordt vooral verklaard door de uitname uit het algemene deel van het gemeentefonds voor de decentralisatie uitkering ‘verhoogde asielinstroom’ en de nieuw tranche van de opschalingskorting die in 2017 wordt doorgevoerd.

In 2017 wordt € 1,8 miljoen minder ontvangen ten opzichte van 2016 vanuit de overgangsregelingen die verband houden met de aanpassingen aan het verdeelstelsel (het groot onderhoud dat is gepleegd aan het gemeentefonds).

In de septembercirculaire 2016 zijn de uitkomsten van het verdiepend onderzoek naar het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing (VHROSV) verwerkt. Besloten is nogmaals 33% van de oorspronkelijk door de onderzoekers voorgestelde verdeling per 2017 door te voeren. Hiermee komt het aandeel van de nieuwe verdeelformule samen met de wijzigingen per 2016 uit op 66%. Voor Groningen leidt het nogmaals doorvoeren van 33% van de oorspronkelijk voorgestelde aanpassing tot een structureel nadeel van 2,1 miljoen euro vanaf 2017.

Per 1 januari 2017 breidt de gemeente Groningen uit door de grenscorrectie Meerstad met de gemeente Slochteren. De grenscorrectie leidt tot een stijging van het landoppervlak, meer inwoners, meer jongeren, enzovoort. Dit leidt tot een structureel hogere uitkering uit het gemeentefonds per 2017 van circa 1,2 miljoen euro (waarvan 0,4 miljoen euro ontstaat door een hogere uitkering voor het Sociaal domein, zie hieronder).

Het resterende verschil wordt verklaard door verschillende kleinere maatregelen en een actualisatie van de uitkeringsbasis. Voor een aantal verdeelmaatstaven wordt een groter aantal eenheden in 2017 verwacht. Dit geldt vooral voor het klantenpotentieel, het aantal woonruimten en de omgevingsadressendichtheid. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 2,4 miljoen ten opzichte van de actuele raming 2016.

Bovenstaande landelijke en plaatselijke ontwikkelingen leiden per saldo tot een lagere uitkering van € 3,9 miljoen euro in 2017 ten opzichte van 2016.  

Taakmutaties
Er wordt per saldo 53 duizend euro meer ontvangen door taakmutaties dan in 2016. Deze taakmutaties betreffen:

  • ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (+ € 104.000);
  • ‘Basisregistratie personen’ (- € 51.000);

3) Integratie- en decentralisatie-uitkeringen
Per saldo wordt in 2017 € 5,1 miljoen minder aan integratie- en decentralisatie-uitkeringen ontvangen dan in 2016. Dit wordt grotendeels verklaard door een neerwaartse aanpassing van de middelen bestemd voor de decentralisaties in het sociaal domein en het vervallen van de decentralisatie uitkering ‘Huishoudelijke hulp toelage’. In onderstaand overzicht zijn alle mutaties bij de integratie- en decentralisatie uitkeringen opgenomen.

Mutaties integratie en decentralisatie uitkeringen (bedragen x € 1.000 )

Bedrag

Wmo

515

Maatschappelijke opvang   

-142

Vrouwenopvang

-83

Eigen kracht

-30

E CAN Young

-15

Huishoudelijke hulp

-2.053

Implementatie participatiewet

-400

Jeugdwerkeloosheid

-100

Voorschoolse voorziening peuters

266

Integratie uitkering sociaal domein

Decentralisatie AWBZ naar Wmo, alle taken

-2.880

Decentralisatie AWBZ naar Wmo, centrumgemeente

3.576

Decentralisatie jeugd   

-1.839

Decentralisatie participatiewet

-2.337

Sociaal domein grenscorrectie Meerstad   

408

Totaal   

-5.113