Begroting 2017

College, raad en gebiedsgericht Werken

Financieel overzicht

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201520162017201820192020
Lasten
12.1College en Raad90.117-4.6903.5556.82710.7488.265
12.1.1Raad en griffie2.1452.3382.3912.4472.5032.559
12.1.2College4.2953.0713.0863.2135.1222.727
12.1.3Ombudsman248288337340285288
12.1.4Concernstelposten83.428-10.387-2.2598272.8382.691
12.2Gebiedsgericht werken2.1962.1831.595965965965
12.2.1Gebiedsgericht werken2.1962.1831.595965965965
Baten
12.1College en Raad-2.605-2.589-1.303-1.303-1.303-1.303
12.1.1Raad en griffie-200000
12.1.2College-528-58-16-16-16-16
12.1.3Ombudsman-8-7-7-7-7-7
12.1.4Concernstelposten-2.067-2.524-1.280-1.280-1.280-1.280
12.2Gebiedsgericht werken-1.728-251-165-165-165-165
12.2.1Gebiedsgericht werken-1.728-251-165-165-165-165
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves28.7971.9613.4263.7183.4262.159
Onttrekking aan reserves86.7387.27916.05112.1365.2841.352
Geraamd resultaat na bestemming30.039-10.666-8.943-2.0946.8098.569

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

Continuerend extra beleid voorgaande jaren

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

12.1

Aanpak Diepenring

1.000

12.1

Thema Verrijken

750

750

750

750

12.1

Aanvulling weerstandsvermogen

2.202

3.058

1.848

1.848

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

Aanvullende extra beleidsmiddelen

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

12.1

Weglekeffect bezuiniging Outsourcing ICT

95

731

1.116

12.1

Weglekeffect bezuinigingen op de organisatie

480

830

1.090

1.090

12.1l

Ruil incidenteel/ structureel

180

180

180

180

12.1

Uitbreiding formatie ombudsman

58

58

12.2

Gebiedsgericht werken

1.000

500

500

500

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.

Overzicht bezuinigingen

Dekkingsbronnen 2017-2020 per
 (deel)programma

2017 (i)

2017 (s)

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

4 Knelpunten ten laste van het
weerstandsvermogen

9.383

6.129

2.821

1.348

5 Vrijval areaaluitbreiding
 (fysiek)

286

253

157

138

5 Vrijval areaaluitbreiding
(sociaal)

699

845

328

6 Investeringsruimte
 verkeer

400

7 Rente niet meer
toerekenen aan reserves

500

8 Ophogen opbrengst
 korte mismatchlimiet

500

Totaal

11.322

686

8.209

753

4.952

485

4.364

138

Ga naar dekkingsbronnen 2014-2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen.

Integrale financiële toelichtingen

Deelprogramma 12.1 College en Raad

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

 € -9,7 miljoen

 € 7,4 miljoen

 € -2,4 miljoen

Opbrengst ruil incidenteel structureel geld (€ -10,9 miljoen)
De begroting 2016 hebben wij gedekt door incidenteel reserves vrij te spelen in ruil voor structurele kapitaallasten. Het ging om een bedrag van € 14,4 miljoen. Dit bedrag was in 2016 als negatieve last in de begroting opgenomen. Voor 2017 stellen wij voor opnieuw een taakstelling door ruil in deze begroting op te nemen van € 3,7 miljoen. Voor deze ruil hebben wij in deze begroting structureel € 180.000 beschikbaar. Per saldo betekenen de ruilacties ten opzichte van 2016 een hogere last van € 10,9 miljoen.

Implementatie Omgevingswet (€ -450.000)
De Omgevingswet wordt gezien als de grootste stelselwijziging sinds de komst van de Grondwet. De Omgevingswet treedt per 31 december 2018 in werking. De invoering heeft gevolgen voor ons beleid maar ook voor onze processen rondom vergunningverlening, toetsing en handhaving. De wet schrijft voor dat we 100% digitaal werken en dat alles digitaal beschikbaar is. In de begroting 2017 stellen wij voor een budget € 450.000 te reserveren.

Extra beleidsmiddelen implementatie grenscorrectie Meerstad (€ -30.000)
In deze begroting stellen wij voor een incidenteel budget op te voeren van € 180.000 voor de implementatie van de grenscorrectie Meerstad. In 2016 hadden we al € 150.000 gereserveerd. Dit betekent een nadeel ten opzichte van 2016 van € 30.000.

Technische verschuiving tussen lasten en baten (budget neutraal)
In de begroting 2017 zijn zowel de lasten als de baten met € 655.000 verlaagd. In de begroting 2016 waren enkele bezuinigingstaakstellingen nog als baten verantwoord, terwijl het feitelijk een besparing op de lasten betreft. In de begroting 2017 is dit gecorrigeerd.

Dekking knelpunten (€ 9,4 miljoen)
In de voorjaarsbrief 2017 hebben we aangegeven voor de knelpunten die voorkomen uit het niet realiseren van
bezuinigingen een onttrekking aan het weerstandsvermogen te willen doen. Het gaat hierbij om de volgende
knelpunten:

  • Businesscase outsourcing ICT;
  • Taakstelling en frictiekosten noordelijk belastingkantoor;
  • Weglek-effecten bezuinigingen outsourcing en organisatie;
  • Niet realiseren verlaging uitgaven door uitvoering MKBA.

Voor 2017 onttrekken wij daarom een bedrag van € 9,4 miljoen uit de Algemene Egalisatiereserve.

Aanvulling weerstandsvermogen/algemene egalisatiereserve (€ -1,5 miljoen)
Voor de langere termijn streven we naar een ratio van het weerstandsvermogen van 1,0. Om het weerstandsvermogen te versterken stellen wij voor om in 2017 € 700.000 toe te voegen aan het weerstandsvermogen (2016: € 2 miljoen). Verder stellen we voor om in 2017 het begrotingssaldo van € 200.000 toe te voegen aan de algemene egalisatiereserve.

Dekking kosten ringwegen (€ 350.000 )
Bij de jaarrekening 2014 is een budget van € 450.000 gereserveerd voor de aanpak van de ringwegen. In 2016 wordt hiervan € 100.000 besteed. In 2017 wordt het restant van € 350.000 ingezet. Dit bedrag wordt onttrokken aan de Algemene Egalisatiereserve.

BTW-compensatie (€ -800.000)
Ter dekking van de begroting hebben wij in 2016 een incidentele hogere verwachte bijdrage BTW-compensatiefonds vanwege investeringen in de riolering opgenomen. Deze incidentele dekking vervalt in 2017. Dat betekent een nadeel op de baten.

Frictiekosten (€ -1,6 miljoen )
In 2017 halen we per saldo € 1,6 miljoen minder uit het frictiekostenbudget dan in 2016.

Te verrekenen septembercirculaire (€ 2,7 miljoen)
De effecten van de septembercirculaire 2016 worden in 2017 afzonderlijk verrekend met de betreffende beleidsprogramma’s. Dit betekent voor dit deelprogramma een tijdelijk voordeel van € 2,7 miljoen.

Overig (€ 350.000)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van afgerond € 350.000.

Deelprogramma 12.2 Gebiedsgericht werken

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ 588.000

€ 44.000

€ 632.000

Personele inzet Medewerkers GrESCo (€ 300.000)
Dit voordeel is veroorzaakt door een technische wijziging in de begroting. Het betreft de personele inzet van medewerkers GrESCo die in 2017 afzonderlijk worden begroot voor Groningen geeft Energie binnen deelprogramma 8.7 overig wonen .

Personeelslasten Stadsdeelcoördinatie (€ 1,2 miljoen)
In 2016 namen we de personeelslasten voor stadsdeelcoördinatie op in programma 12.2. In 2017 worden deze personeelslasten als overhead onder programma 14.1 opgenomen. Dit levert een voordeel op van € 1,2 miljoen.

Gebiedsgericht werken (€ -1 miljoen)
In 2017 stellen we voor om € 1 miljoen extra beschikbaar te stellen voor gebiedsgericht werken. In de jaren 2018 tot en met 2020 stellen we voor om € 500.000 per jaar extra beschikbaar te stellen.

Overig (€ 132.000)

Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van afgerond € 132.000.