Begroting 2017

Stadhuis en Stadjer

Financieel overzicht

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201520162017201820192020
Lasten
11.1Publieke dienstverlening29.03515.85914.01010.83811.42010.254
11.1.1Regie dienstverlening392342355355355355
11.1.2Klantcontact centrum(KCC)1.7272.1591.9251.9251.9251.925
11.1.3Burgerzaken13.8426.6706.0926.1516.7175.699
11.1.4Belastingen13.0746.6885.6382.4072.4232.275
11.2Communicatie met de burger5485655555555
11.2.1Een herkenbare gemeente5485655555555
Baten
11.1Publieke dienstverlening-21.862-9.464-6.494-6.357-6.004-5.860
11.1.1Regie dienstverlening-158-207-310-310-310-310
11.1.2Klantcontact centrum(KCC)-98-81-81-81-81-81
11.1.3Burgerzaken-10.633-4.159-4.124-3.987-3.634-3.490
11.1.4Belastingen-10.972-5.017-1.979-1.979-1.979-1.979
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves780488488488488488
Onttrekking aan reserves8101005185181.0350
Geraamd resultaat na bestemming7.6916.8397.5414.5064.9244.937

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

Aanvullende extra beleidsmiddelen

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

11.1

Noordelijk Belastingkantoor

750

11.1

Gemeentelijke aandeel frictiekosten Noordelijk belastingkantoor

2.655

160

160

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.

Integrale financiële toelichtingen

Deelprogramma 11.1 Publieke Dienstverlening

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ 1,9 miljoen

€ -2,6 miljoen

€ -700.000

Bedrijfsvoering (€ -192.000)
In verband met nieuwe CAO afspraken stijgen de loonkosten met € 192.000.

Proces en gerechtskosten Waardering onroerend zaken (WOZ) (€ 200.000)
Tot 2015 is er sprake geweest van een jaarlijkse stijging van de uit te keren proceskostenvergoedingen. De jaarlijkse stijging van de proceskostenvergoeding leidde tot een knelpunt. Hiervoor heeft de gemeenteraad extra middelen beschikbaar gesteld. In de afgelopen twee jaar is het aantal bezwaarschriften zodanig afgenomen dat het beschikbaar gestelde budget kan vrijvallen. In 2017 kunnen we de proceskostenvergoedingen naar verwachting opvangen binnen het reguliere budget. Particuliere woningeigenaren kunnen vooraf zelf de WOZ-waarde van hun woning controleren. Dit zal leiden tot een verdere afname van het aantal bezwaarschriften.

WOZ voormeldingen (€ 85.000)
Na een succesvolle proef in de wijken Helpman, de Oranjebuurt en de Herewegbuurt is de mogelijkheid ‘Controleer uw WOZ-waarde’ in 2016 in de hele stad ingevoerd. Particuliere woningeigenaren kunnen vooraf de WOZ-waarde van hun huis controleren. De WOZ-waarde wordt hierdoor transparanter en het draagvlak er voor wordt vergroot.

Gemeentelijk aandeel frictiekosten Noordelijk belastingkantoor (NBK)(€ -2,7 miljoen)
De oprichting van het NBK brengt incidentele project- en frictiekosten met zich mee.

Verkiezingen (€ 344.000)
In 2016 hebben we het referendum Oekraïne georganiseerd. De kosten van het referendum bedroegen € 444.000 plus een onttrekking van € 100.000 uit de reserve. Deze lasten en de onttrekking nemen we dit jaar niet meer op.

Overhead (€ 1,2 miljoen)
Vanaf 2017 moeten alle gemeenten in Nederland dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Dit betekent dat de personele overhead van directies welke voorheen in dit programma zat, nu verantwoord is in deelprogramma 14.1. Dit leidt tot een daling van de lasten van € 1,2 miljoen.

Overig
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van € 363.000.