Begroting 2017

Veiligheid

Financieel overzicht

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201520162017201820192020
Lasten
10.1Veilige woon- en leefomgeving4.7694.3455.1005.1415.1395.152
10.1.1Woninginbraken3526862.4352.4352.4352.435
10.1.2Geweld16900000
10.1.3Toezicht en handhaving Op. Ru4.2483.6592.6652.7062.7042.717
10.2Jeugd en veiligheid53605240240240240
10.2.1Alcohol- en drugsgebruik5300000
10.2.2Problematische jeugdgroepen0605240240240240
10.3Integriteit en veiligheid922897907907907907
10.3.1Georganiseerde criminaliteit446423232323
10.3.2Mensenhandel862683884884884884
10.3.3(Vergunde) prostitutie161000000
10.3.4Hennepteelt en drugshandel0500000
10.4Fysieke veiligheid22.15117.20317.37617.35317.59517.832
10.4.1Veiligheidsregio18.20017.20017.37617.35317.59517.832
10.4.2Externe veiligheid3.95130000
Baten
10.1Veilige woon- en leefomgeving-2.448-1.941-1.835-1.850-1.850-1.850
10.1.1Woninginbraken-29500000
10.1.3Toezicht en handhaving Op. Ru-2.153-1.941-1.835-1.850-1.850-1.850
10.3Integriteit en veiligheid-253-134-468-468-468-468
10.3.1Georganiseerde criminaliteit-3900000
10.3.2Mensenhandel-214-134-468-468-468-468
10.4Fysieke veiligheid-6.046-1.805-1.853-1.853-1.853-1.853
10.4.1Veiligheidsregio-2.600-1.805-1.853-1.853-1.853-1.853
10.4.2Externe veiligheid-3.44700000
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves000000
Onttrekking aan reserves000000
Geraamd resultaat na bestemming19.14819.17019.46719.47019.71019.960

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

Continuerend extra beleid voorgaande jaren

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

10.1

Tekort Stadstoezicht

620

620

620

620

10.4

Regionalisering brandweer

219

449

449

449

10.4

Veiligheidsregio

53

60

60

60

10.4

Huisvesting veiligheidsregio

535

642

642

642

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

Aanvullende extra beleidsmiddelen

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

10.1

Financiering teamleider OOV

115

115

115

115

10.1

Financiering zware criminaliteit

180

180

180

180

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.

Integrale financiële toelichtingen

10.1 Veilige woon-en leefomgeving

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ -755.000

€ -106.000

€ -861.000

Overhead (€ 323.000)
Vanaf 2017 moeten alle gemeenten in Nederland dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Dit betekent dat de personele overhead van directies welke voorheen in dit programma zat, nu verantwoord is in deelprogramma 14.1. Dit leidt tot een verlaging  van de lasten van € 323.000.

Veiligheidsmiddelen gebiedsgericht werken (budgetneutraal)
Vanuit de veiligheidsmiddelen stellen we voor om € 240.000 beschikbaar te stellen voor gebiedsgericht werken. Deze middelen boeken we over naar programma 12.2 Gebiedsgericht werken.

Openbare orde en veiligheid (€ -924.000)
De lasten van openbare orden en veiligheid zijn in 2017 opgenomen onder dit deelprogramma. In 2016 werden deze op programma 14.1 verantwoord.

Intensiveringsmiddelen zware criminaliteit (€ -180.000)
We stellen voor om € 180.000 beschikbaar te stellen voor de bestrijding van zware criminaliteit.

Leges winkeltijden, prostitutie en drank & horeca (€ -27.000)

In 2017 verwachten we minder uren in te zetten voor de vergunningverlening voor de leges winkeltijden, prostitutie en horeca.

Precariobelasting (€ -27.000)
In Groningen hebben we een relatie gelegd tussen de opbrengst van de precariobelasting en de kosten. Inzet is dat de kosten van handhaving in de openbare ruimte volledig gedekt worden uit de opbrengst precariobelasting. Ten opzichte van de actuele begroting 2016 nemen de lasten met € 27.000 toe.

Overige afwijkingen  (€ -26.000)
Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van € 26.000.

 10.2 Jeugd en Veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ 365.000

€ 0

€ 365.000

Veiligheidsgelden 2016 (€ 365.000)
In 2016 hadden we € 365.000 beschikbaar voor jeugd en veiligheid. In 2017 nemen we deze middelen niet meer op.

10.3 Integriteit en veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ -10.000

€ 334.000

€ 324.000

Veiligheidsgelden 2016 (€ 297.000)
In 2016 hadden we € 297.000 beschikbaar voor integriteit en veiligheid. In 2017 nemen we deze middelen niet meer op.

  Veiligheidshuis (budgetneutraal)

We hebben de begroting van het Veiligheidshuis geactualiseerd door een bijdrage van derden op te nemen voor een bedrag van € 300.000. Hierdoor stijgen de lasten en baten met € 300.000. Per saldo leidt dit tot een neutraal effect binnen dit deelprogramma.

Overige afwijkingen (€ 27.000)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van € 27.000.