Begroting 2017

Onderhoud & beheer openbare ruimte

Financieel overzicht

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201520162017201820192020
Lasten
09.1Kwaliteit leefomgeving55.37553.89453.89654.42155.68657.128
09.1.1Kwaliteit leefomgeving32.73732.45832.72433.60934.87436.316
09.1.2Riolering en water18.69417.98117.84717.48717.48717.487
09.1.3Ecologie601584540540540540
09.1.5Bodem1.344843856856856856
09.1.6Begraven1.9992.0271.9281.9281.9281.928
09.2Afvalinzameling en -verwerking27.80229.16628.75028.75028.75028.750
09.2.1Afval inzamelen en verwerken27.80229.16628.75028.75028.75028.750
Baten
09.1Kwaliteit leefomgeving-22.308-21.800-22.614-22.081-22.081-22.081
09.1.1Kwaliteit leefomgeving-5.292-4.972-4.965-4.965-4.965-4.965
09.1.2Riolering en water-14.782-15.329-16.208-15.718-15.718-15.718
09.1.5Bodem-829-60-56-13-13-13
09.1.6Begraven-1.404-1.439-1.385-1.385-1.385-1.385
09.2Afvalinzameling en -verwerking-33.315-34.753-35.098-35.098-35.098-35.098
09.2.1Afval inzamelen en verwerken-33.315-34.753-35.098-35.098-35.098-35.098
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves568470204161204161
Onttrekking aan reserves561311161161161161
Geraamd resultaat na bestemming27.56226.66624.97725.99227.25728.699

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

Continuerend extra beleid voorgaande jaren

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

09.1

Groot onderhoud en vervangingen

337

337

337

09.1

Gladheid gele stenen  binnenstad (opruwen)

170

170

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid.

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

Aanvullende extra beleidsmiddelen

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

09.1

Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel)

358

776

09.1

Groot onderhoud en vervangingen (structureel)

274

543

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.

Overzicht bezuinigingen

Dekkingsbronnen 2017-2020 per
 (deel)programma

2017 (i)

2017 (s)

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

9.1

 Onderhoud en beheer openbare ruimte

3 Vrijval structurele voeding fonds bodemsanering

258

Ga naar dekkingsbronnen 2014-2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen.

Integrale financiële toelichtingen

9.1 Kwaliteit leefomgeving

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ 200.000

€ 800.000

€ 1,0 miljoen

Areaaluitbreiding (€ -287.000)
Voor areaaluitbreiding stellen we voor de budgetten met € 287.000 te verruimen om het nieuwe areaal in de fysieke ruimte te kunnen onderhouden.

Meerstad (€ -750.000)
Voor het onderhoud van Meerstad dat met ingang van 2017 onderdeel van de gemeente Groningen wordt ontvangen wij extra inkomsten in het gemeentefonds. Hiervan stellen wij voor om € 750.000 in te zetten voor het onderhoud van de openbare ruimte.

Herespoorviaduct (€ 300.000)

In 2016 hebben we incidenteel € 300.000 beschikbaar gesteld voor de aanpak van het Herespoortviaduct. In 2017 vervallen deze extra beleidsmiddelen.

Overhead (€ 507.000)
Vanaf 2017 moeten alle gemeenten in Nederland dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Dit betekent dat de personele overhead van directies welke voorheen in dit programma zat, nu verantwoord is in deelprogramma 14.1. Dit leidt tot een voordeel van
€ 507.000.

Reserve bodemsanering (€ 258.000)
In voorgaande begrotingen was een structurele voeding van de reserve bodemsanering opgenomen van € 258.000. Wij stellen voor de structurele voeding te laten vervallen omdat de spoedlocaties op dit moment zijn beheerst. Omdat er wel een risico bestaat dat nieuwe situaties zich voordoen, stellen we voor in het weerstandsvermogen rekening te houden met een risico bodemsanering. Tot slot wordt de toevoeging aan de reserve lager (€ 8.000) doordat er minder rente vanwege lagere rentebaten aan de reserve wordt toegerekend €- 8.000).  

Extra beleid 2016 Flexteam ophogen/BORG (€ 150.000)

In 2016 is € 150.000 incidenteel beschikbaar gesteld bij het opzetten van het aanvalsteam Groen. In 2017 vervallen deze extra beleidsmiddelen.

Bezuinigingen (€ 322.000)
De bezuiniging op de organisatie van € 595.000 is in de begroting 2017 verwerkt. € 301.000 heeft geleid tot lagere lasten afvalstoffenheffing, rioleringsrecht en grafrechten. In totaal wordt € 294.000 bezuinigd op de producten die gedekt worden uit de algemene middelen. Dit geldt tevens voor de bezuinigingen op het afschaffen van de uitlooprang € 21.000 en de taakstelling op personeel van € 7.000.

Riolering (€ -700.000)
We verwachten in 2017 meer opbrengsten door een toename van het aantal aansluitingen en een verhoging van het tarief. Dit levert een voordeel van € 800.000 op ten opzichte van 2016. Daarnaast verwachten we in de toekomst meer kosten voor vervangingsinvesteringen van de riolering. We stellen voor om in 2017 € 2,2 miljoen extra te doteren in de voorziening riolering om zo de toekomstige kapitaallasten riolering betaalbaar te kunnen houden. Dat is € 1,5 miljoen meer dan in 2016. Per saldo een nadeel van € 700.000.

Bijdrage aan het Klant Contact Centrum (€ -34.000)
Het Klant Contact Centrum werkt voor alle onderdelen van de gemeente. Voor de dekking van dit centrum wordt het deelprogramma Kwaliteit Openbare Ruimte met ingang van 2017 belast voor € 34.000.

Capaciteitsplanning (€ -101.000)

De ureninzet hebben we geactualiseerd en geïndexeerd voor de stijging van de loonkosten.

Basisregistratie grootschalige topografie (€ -104.000)
Voor het uitvoeren van de wettelijke taak met betrekking tot GEO-Informatie stijgen de kosten voor de basisregistratie grootschalige topografie met € 104.000.

Onderhoudskosten ICT (€ 74.000)

In 2017 verwachten we lagere onderhoudskosten voor ICT voor de applicaties gericht op de kwaliteit van € 74.000.

Inzet Stedelijk investeringsfonds voor herplant bomen Kraneweg (budgetneutraal)

In 2016 hebben we voor de herplant bomen Kraneweg incidenteel € 150.000 onttrokken aan de reserve Stedelijk investeringsfonds. In 2017 vervallen deze extra beleidsmiddelen en worden ook de kosten verminderd.

Overige mutaties (€ 165.000)
Overige mutaties tellen op tot € 165.000 voordeel.

9.2 Afvalinzameling  en -verwerking

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ 415.000

€ 345.000

€ 760.000

Bedrijfsafval (€ 154.000)
De hoogte van de vuilverwerkingskosten is gerelateerd aan de hoogte van de ingezamelde hoeveelheden (omzet opbrengsten). In 2017 verwachten we hogere baten door meer aanbod van te verwerken bedrijfsafval en indexering op tarieven (€ 267.000) en hogere lasten van € 113.000 door gestegen verwerkingstarieven.

Overhead (€ 484.000)
Vanaf 2017 moeten alle gemeenten in Nederland dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Dit betekent dat de personele overhead van directies welke voorheen in dit programma zat, nu verantwoord is in deelprogramma 14.1. Dit leidt tot een voordeel van € 484.000.

Huishoudelijk afval (€ 67.000)
In 2017 verwachten we een toename van de inkomsten huishoudelijk afval van € 78.000 met name bij de inzameling van kunststof. De lasten zijn ten opzichte van de begroting 2016 gestegen met € 11.000. Dit komt met name door een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling grofvuil en hogere vuilwerkingskosten.

Onderhoudskosten ICT (€ 56.000)

In 2017 verwachten we lagere onderhoudskosten voor de ICT-applicaties  gericht afvalinzameling en- verwerking van € 56.000.