Begroting 2017

Wonen

Financieel overzicht

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201520162017201820192020
Lasten
08.1Gezinnen7.6752.7662.7832.7832.7832.783
08.1.1Bouwen in de uitleg485017171717
08.1.2Bouwen in de bestaande stad7.1902.7662.7662.7662.7662.766
08.2Jongerenhuisvesting783734623623623623
08.2.1Kwaliteit jongerenhuisvesting183277365365365365
08.2.2Kamerverhuurbeleid600457258258258258
08.3Wonen en zorg-3283131313131
08.3.1Ouderen- en zorghuisvesting-37200000
08.3.3Mantelzorg en meergeneratiewo443131313131
08.4Kwaliteit woningvoorraad2.6073.1062.9792.9792.9792.979
08.4.1Energieneutraal wonen2.1812.7432.5842.5842.5842.584
08.4.2Woonschepen- en havens426363395395395395
08.5Betaalbaarheid en beschikbaarh330200200200200200
08.5.1Betaalbaarheid en beschikbaarh330200200200200200
08.6Cultuurhistorie en archeologie1.2141.179802802802802
08.6.1Monumenten842824666666666666
08.6.2Archeologie372355136136136136
08.7Overig wonen15.02810.75910.3658.9158.9158.915
08.7.1Gem. gronden en vastgoed3.210488476476476476
08.7.2Vergunningverlening & handhav.5.6235.1064.5194.5194.5194.519
08.7.3Overig wonen6.1945.1645.3703.9203.9203.920
Baten
08.1Gezinnen-33.456-460-364-150-150-150
08.1.1Bouwen in de uitleg-29.41900000
08.1.2Bouwen in de bestaande stad-4.037-460-364-150-150-150
08.2Jongerenhuisvesting-222-96-84-84-84-84
08.2.1Kwaliteit jongerenhuisvesting-9200000
08.2.2Kamerverhuurbeleid-130-96-84-84-84-84
08.3Wonen en zorg-169-31-31-31-31-31
08.3.1Ouderen- en zorghuisvesting-12400000
08.3.3Mantelzorg en meergeneratiewo-44-31-31-31-31-31
08.4Kwaliteit woningvoorraad-592-262-288-288-288-288
08.4.1Energieneutraal wonen-317-10000
08.4.2Woonschepen- en havens-275-261-288-288-288-288
08.5Betaalbaarheid en beschikbaarh-2-2-2-2-2-2
08.5.1Betaalbaarheid en beschikbaarh-2-2-2-2-2-2
08.6Cultuurhistorie en archeologie-23700000
08.6.1Monumenten-19900000
08.6.2Archeologie-3800000
08.7Overig wonen-13.316-7.746-7.309-7.190-7.190-7.190
08.7.1Gem. gronden en vastgoed-2.183-361-361-361-361-361
08.7.2Vergunningverlening & handhav.-8.096-6.447-6.457-6.457-6.457-6.457
08.7.3Overig wonen-3.036-937-490-371-371-371
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves29.51845533413341
Onttrekking aan reserves2.6061.6521.7261.2761.2761.276
Geraamd resultaat na bestemming6.2278.9828.3137.3137.3137.313

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

Continuerend extra beleid voorgaande jaren

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

08.4

Geothermie

150

150

150

150

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

Aanvullende extra beleidsmiddelen

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

08.7

Plankosten CiBoGa

1.000

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.

 

Integrale financiële toelichtingen

8.1 Gezinnen

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ 300.000

€ -100.000

€ 200.000

Reserve Investeringsbudget Stedelijk Investeringsfonds (€ 200.000)
Het saldo van onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve ISV leidt per saldo tot een voordelig effect van ruim €200.000 ten opzichte van de begroting 2016.

8.6 Cultuurhistorie en archeologie

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ 400.000

€ 0

€ 400.000

Capaciteitsraming Stadsontwikkeling (€ 400.000)
Op basis van de capaciteitsplanning 2017 hebben we de budgetten voor ureninzet in de begroting van Stadsontwikkeling. Binnen dit deelprogramma leidt dit tot een voordeel van bijna € 400.000.

8.7 Overig wonen

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ 203.000

€ -436.000

€ -160.000

Plankosten Ciboga (€ -1 miljoen)

Op basis van een actuele inschatting verwachten we voor de grondexploitatie Ciboga € 1 miljoen extra nodig te hebben voor plankosten. Hiervoor wordt in deze begroting een extra budget beschikbaar gesteld van € 1 miljoen.

Extra beleid transitie vastgoed Beijum (€ 600.000)
In 2016 stelden we incidenteel € 600.000 beschikbaar voor de transitie van het vastgoed in Beijum. In 2017 vervallen deze middelen.

Middelen uit Stedelijke Investeringsfonds voor Gebiedsgericht werken (budgetneutraal)
Door het investeringsprogramma op basis van de ontwikkelagenda voor stad en regio te herijken is het mogelijk om in 2017, 2018 en 2019 jaarlijks € 1 miljoen incidenteel uit de reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing te laten vrijvallen. Zoals door de gemeenteraad is besloten deze vrijval in te zetten voor de financiering van het gebiedsgericht werken. In deze begroting onttrekken we daarom € 1 miljoen uit de reserve.

Middelen uit Stedelijke Investeringsfonds voor Woonschepenhaven (budgetneutraal)
In 2016 is voor het project revitalisering Woonschepenhaven incidenteel € 900.000 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Deze middelen hebben we gedekt door een onttrekking uit de reserve Stedelijke Investeringsfonds. In de begroting 2017 nemen we deze middelen niet meer op en storten we ze terug in de reserve Stedelijke Investeringsfonds.

Reserve Wonen Boven Winkels (budgetneutraal)
Voor het jaar 2017 stellen we voor om € 450.000 aan de reserve Wonen Boven Winkels te onttrekken. Deze middelen nemen we op in de begroting 2017. Daarna kan deze reserve worden opgeheven.

Werken derden Stadsontwikkeling (budgetneutraal)

Op basis van de capaciteitsplanning 2017 bij Stadsontwikkeling hebben we de budgetten voor ureninzet in deze begroting aangepast. Er zijn minder werkzaamheden voor derden. Daarom hebben we minder baten en lasten
(€ 400.000) begroot binnen dit deelprogramma.

Bouwleges (€ 461.000)
Het resultaat bouwleges daalt in 2017 met in totaal € 397.000. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat door gewijzigde wetgeving we vanaf 2017 de overhead centraal moeten verantwoorden. Wij doen dit binnen programma 14. Binnen dit deelprogramma ontstaat hierdoor een voordelige afwijking van € 407.000. Verder zien we de lastendaling verklaard door lagere onderhoudskosten ICT (€ 52.000). Tot slot is er ook nog een toename van de lasten door loon- en prijscompensatie  € -62.000). De begrote inkomsten uit leges bouwactiviteiten komen in 2017 uit op € 6,2 miljoen inclusief loon- en prijscompensatie. Ten opzichte van de actuele begroting 2016 zijn de inkomsten uit bouwleges met € 64.000 toegenomen.

Overige mutaties (€ -221.000)
Overige mutaties tellen op tot een nadeel van € 221.000.