Begroting 2017

Sport en bewegen

Financieel overzicht

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201520162017201820192020
Lasten
05.1Sportieve infrastructuur20.63521.07719.88419.99820.11320.246
05.1.1Fac.ver: accommodaties18.59419.64918.25418.36818.48418.619
05.1.2Fac.ver: Samenwerk en vitalit826186136136134133
05.1.3Sport.ruimte openb en openbare1.2141.2421.4941.4941.4941.494
05.2Deelname aan sport7.0811.3321.2921.2921.2921.292
05.2.1Jeugd in beweging6.626875835835835835
05.2.2Ruim baan voor talent142138138138138138
05.2.3Actieve gezonde leefstijl314319319319319319
Baten
05.1Sportieve infrastructuur-7.124-6.945-6.685-6.685-6.683-6.682
05.1.1Fac.ver: accommodaties-6.889-6.818-6.571-6.571-6.571-6.571
05.1.2Fac.ver: Samenwerk en vitalit-32-8-8-8-6-5
05.1.3Sport.ruimte openb en openbare-204-119-106-106-106-106
05.2Deelname aan sport-40-400000
05.2.1Jeugd in beweging-40-400000
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves120135161187161239
Onttrekking aan reserves5.866223223223223223
Geraamd resultaat na bestemming14.80615.33614.42914.56914.71214.873

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

Aanvullende extra beleidsmiddelen

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

05.1

Verhoging Energiebelasting

70

70

70

70

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.

Integrale financiële toelichtingen

5.1 Sportieve infrastructuur en faciliteren verenigingen

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ 1,2 miljoen

€- 260.000

€ 940.000

Overhead (€ 870.000)

Vanaf 2017 moeten alle gemeenten in Nederland dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Dit betekent dat de personele overhead van directies welke voorheen in dit programma zat, nu verantwoord is in deelprogramma 14.1. Dit leidt tot een voordeel van
€ 870.000.

Besparingen Sport (€ 395.000)
We stellen voor om de inzet van personeel bij Sport050 (€ 40.000) te verlagen, de investeringssubsidie voor clubgebouwen af te schaffen (€ 50.000), de externe inhuur (€ 60.000) te beperken, de kunstgrasvelden 1 jaar later te vervangen (€ 80.000), het meerjarig onderhoudsbudget te korten (€ 65.000) en het tarief voor recreatief schaatsen met 10% te verhogen (€ 40.000). Tevens gaan we ervan uit dat de invoering van het “level playingfield” € 60.000 oplevert. Deze laatste maatregel gaat over gelijke lasten en vergoedingen voor verenigingen die gebruik maken van de sportparken. Hiermee lossen we de nog door te voeren besparingen op privaatrechtelijke tarieven van € 125.000 en het ontstane tekort op de tariefinkomsten van € 270.000 op.

Intensiveringsmiddelen Sport en bewegen (€ -300.000)
Voor het thema Bewegen hebben we jaarlijks € 300.000 gereserveerd om de sportieve inrichting van de openbare ruimte te stimuleren. Dit budget van € 300.000 is in de begroting 2016 verantwoord op het deelprogramma College en Raad (beleidsveld Concernstelposten). In deze begroting nemen we dit budget structureel op binnen dit deelprogramma.

Energiebelasting (€ -70.000)
Vanwege een stijging van de energiebelasting stellen we voor om € 70.000 toe te voegen aan het energiebudget.

Overige afwijkingen (€ 45.000)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van € 45.000.