Begroting 2017

Onderwijs

Financieel overzicht

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201520162017201820192020
Lasten
03.1Onderwijskansen27.16524.14421.80822.03222.34122.724
03.1.1Kansen en kwaliteitsbewaking4.9614.6964.8625.0955.2285.360
03.1.2Nieuwe impuls vensterschool276206206206206206
03.1.3Volwasseneneducatie2.526400000
03.1.4Onderwijshuisvesting15.44715.36813.31113.26913.22513.195
03.1.5Talentontwikkeling3.9563.8343.4293.4623.6823.963
03.2Voorkomen schooluitval2.6292.8682.4222.4222.4222.422
03.2.1VSV en Leerplicht1.6281.4541.1091.1091.1091.109
03.2.2Leerlingenvervoer1.0011.4141.3131.3131.3131.313
Baten
03.1Onderwijskansen-11.005-5.092-4.415-4.398-4.398-4.398
03.1.1Kansen en kwaliteitsbewaking-2.718-2.584-2.584-2.584-2.584-2.584
03.1.3Volwasseneneducatie-2.52600000
03.1.4Onderwijshuisvesting-5.464-2.202-1.578-1.561-1.561-1.561
03.1.5Talentontwikkeling-297-306-253-253-253-253
03.2Voorkomen schooluitval-1.098-991-635-635-635-635
03.2.1VSV en Leerplicht-1.098-974-635-635-635-635
03.2.2Leerlingenvervoer0-170000
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves1.9687418881.0248881.330
Onttrekking aan reserves-2402.4591.1841.1841.1841.184
Geraamd resultaat na bestemming19.89919.21118.88519.26219.72420.260

Integrale financiële toelichtingen

3.1 Onderwijskansen

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

 € 2,2 miljoen

 € -2,0 miljoen

€ 237.000

Kapitaallasten (€ 255.000)
Als gevolg van een lager rente omslag percentage zijn de kapitaallasten in 2017 € 255.000 lager dan in 2016.

Project herhuisvesting in verband met verkoop Gotenburgweg (budgetneutraal)
In 2016 hebben wij aan de reserve VMBO voor een totaalbedrag van € 677.000 onttrokken via een ruil van structurele voor incidentele middelen. Daarmee was het mogelijk incidentele middelen te verkrijgen voor de financiering van de herhuisvesting die nodig was door de verkoop van het pand Gotenburgweg. Aangezien deze onttrekking in 2017 niet meer voorkomt, leidt dit tot een verlaging van de lasten en baten van € 677.000.

Asbestsanering Wessel Gansfortcollege  (€ 230.000)
In 2016 hebben wij voor een asbestsanering bij het Wessel Gansfortcollege incidenteel kosten gemaakt van € 230.000. Deze kosten doen zich in 2017 niet meer voor.

Procesverbetering afwikkeling schades (budgetneutraal)
We hebben in 2016 de procesafwikkeling van schades verbeterd. Dat houdt in dat de schadevergoeding voortaan rechtstreeks aan schoolbesturen wordt uitgekeerd. Hiervoor werden de schade-uitkeringen aan de gemeente gedaan. Voor deze begroting betekent dit dat zowel lasten als baten dalen met een bedrag van € 100.000.

Voorschoolse voorziening peuters (€ -266.000)
De rijksoverheid en de gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voorschoolse voorziening voor alle peuters. Dit betekent  een extra uitkering van € 266.000 die oploopt tot € 664.000 vanaf 2020. Hierdoor nemen in 2017 binnen dit deelprogramma de lasten toe met € 266.000. De verhoging van de uitkering van het gemeentefonds stellen we voor om op te nemen in de baten van Programma 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien.

Onttrekking aan reserves (€ -620.000)
In 2016 hebben we in € 620.000 onttrokken aan de reserve Onderwijshuisvesting. De onttrekking was nodig voor het opvangen van schommelingen in de exploitatie. In deze begroting stellen we voor nog geen onttrekking op te nemen omdat de gemeentebegroting 2017 en het programma Onderwijshuisvesting niet synchroon lopen. Het programma leggen we in het najaar 2016 aan de gemeenteraad voor.

Overhead (€ 279.000)
Vanaf 2017 moeten alle gemeenten in Nederland dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Dit betekent dat de personele overhead van directies welke voorheen in dit programma zat, nu verantwoord is in deelprogramma 14.1. Dit leidt tot een daling van de lasten van € 279.000.

Onderwijsachterstandenbeleid (100.000)
In deze begroting stellen we voor de incidentele bezuiniging op het onderwijsachterstandenbeleid te verwerken.

Overige afwijkingen (€ 259.000)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van € 259.000.

3.2 Voorkomen schooluitval

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ 446.000

 € -356.000

€ 90.000

Overhead (€ 417.000)

Vanaf 2017 moeten alle gemeenten in Nederland dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Dit betekent dat de personele overhead van directies welke voorheen in dit programma zat, nu verantwoord is in deelprogramma 14.1. Dit leidt tot een verlaging van de lasten van € 417.000.

Bedrijfsvoering Leerlingenzaken (€ -37.000)
We hebben voor Leerlingenzaken een aantal taakstellende inkomsten kunnen realiseren door de lasten en de baten binnen de bedrijfsvoering  te verlagen. Dit leidt tot een verhoging van de lasten van € 37.000.

Overige afwijkingen (€ -290.000)

Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van € 290.000.