Begroting 2017

Economie en werkgelegenheid

Financieel overzicht

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201520162017201820192020
Lasten
02.1Groningen Kennisstad1.2151.7071.9881.9881.9881.988
02.1.1Samenw. met kennisinstellingen1.0165051.0001.0001.0001.000
02.1.2Fac. gez. kennis-innovatieproj61880660660660660
02.1.3Samenw. Verst. Kennis en innov-31100100100100100
02.1.4(Inter)nat. Promoten kennissec154222228228228228
02.1.5Talent en bedrijfsleven koppel1600000
02.2Aantrekkelijke stad3.0423.2353.0183.0183.0183.018
02.2.1Samenwerken met binnenstadond.250413396396396396
02.2.2Bevorderen toerisme2.0592.1051.9521.9521.9521.952
02.2.3Binnenstadsontwikkeling1038570707070
02.2.5Warenmarkten en standplaatsen629632600600600600
02.3Bedrijvige stad1.041871889889889889
02.3.1Samenwerken met bedrijvenver.640139157157157157
02.3.2Bedrijvigheid breed stimuleren284732732732732732
02.3.6Ontwikkeling ZZP en start-ups11600000
02.4Overig econ en werkgelegenheid25.85423.06820.63120.42120.48020.555
02.4.1Overig economie en werkgelegen25.85423.06820.63120.42120.48020.555
Baten
02.1Groningen Kennisstad446-6-506-506-506-506
02.1.1Samenw. met kennisinstellingen-5310-500-500-500-500
02.1.2Fac. gez. kennis-innovatieproj97900000
02.1.4(Inter)nat. Promoten kennissec-2-6-6-6-6-6
02.2Aantrekkelijke stad-995-988-997-997-997-997
02.2.1Samenwerken met binnenstadond.-1400000
02.2.2Bevorderen toerisme-217-214-216-216-216-216
02.2.3Binnenstadsontwikkeling-1500000
02.2.5Warenmarkten en standplaatsen-749-774-781-781-781-781
02.3Bedrijvige stad-225-34-34-34-34-34
02.3.1Samenwerken met bedrijvenver.-20400000
02.3.2Bedrijvigheid breed stimuleren-21-34-34-34-34-34
02.4Overig econ en werkgelegenheid-11.044-8.045-10.722-3.558-3.558-3.558
02.4.1Overig economie en werkgelegen-11.044-8.045-10.722-3.558-3.558-3.558
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves-46.73717.1061.059951.05995
Onttrekking aan reserves-5732.5422.9953.0503.0453.045
Geraamd resultaat na bestemming-26.83134.37212.33118.26618.33018.405

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

Aanvullende extra beleidsmiddelen

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

02.4

Driehoek Peizerweg

-350

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.

Overzicht bezuinigingen

 

Dekkingsbronnen 2017-2020 per (deel)programma

2017 (i)

2017 (s)

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

02.3

Ruimte voor bedrijvigheid

1 Vrijval extra beleid Europapark

6.200

Ga naar dekkingsbronnen 2014-2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen.

Integrale financiële toelichtingen

2.1 Groningen Kennisstad

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ -280.000

€ 500.000

€ 220.000

Akkoord van Groningen (neutraal)
We hebben de begroting van het Akkoord van Groningen geactualiseerd. In vorige begrotingen hadden we alleen de gemeentelijke bijdrage opgenomen. In deze begroting zijn ook de bijdrage van de partners uit het samenwerkingsverband opgenomen en stijgen zowel de lasten als de baten met € 0,5 miljoen.

Internationale Kennisstad (€ 220.000)
We hebben de budgetten voor intensivering van de internationale contacten verschoven naar het deelprogramma 2.4 Overige economie en werkgelegenheid. Binnen deelprogramma 2.1 leidt dit tot een lastendaling van € 220.000.

2.4 Overige economie en werkgelegenheid

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ 18,5 miljoen

€ 3,1 miljoen

€ 21,6 miljoen

 Reserve grondzaken (€ 15,4 miljoen)

In de begroting 2016 is ter versterking van het weerstandsvermogen € 15,4 miljoen toegevoegd aan de reserve grondzaken. Dit was las last opgenomen in de begroting 2016. Omdat het om een éénmalig toevoeging gaat, vallen de kosten in 2017 € 15,4 miljoen lager uit.

Vrijval extra beleid Europapark (€ 6,2 miljoen)
Binnen het project Europapark is een aanvullende subsidie verkregen van € 7,2 miljoen. Hierdoor wordt het projecttekort kleiner en kan er € 7,2 miljoen incidenteel beleidsgeld vrijvallen. In de begroting 2016 is hier € 1 miljoen euro in te zetten ten behoeve van de bezuiniging. Na aftrek van deze € 1 miljoen ontstaat er een voordeel van € 6,2 miljoen.

Driehoek Peizerweg (€ -350.000)

Momenteel is een deel van het bedrijventerrein aan de Peizerweg bestemd als kantoorlocatie. Echter de vraag naar deze specifieke kantoorlocatie is minimaal en we verwachten dat dit ook zo zal blijven in de toekomst. Om de boekwaarde niet verder op te laten lopen stellen we voor deze locatie niet bouwrijp te maken en het project stop te zetten. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 350.000.

Exploitatie Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)/ Reserve Grondzaken (NIEGG)(budget neutraal)

In 2017 verwachten we ten opzichte van de actuele begroting 2016, € 232.000 minder lasten op de exploitatie NIEGG met name door lagere onderhoudskosten. Daarnaast verwachten we minder baten met name door lagere huuropbrengsten (€ -685.000). Het nadelige resultaat op NIEGG € 453.000 verrekenen we op begrotingsbasis met de reserve grondzaken.

Kapitaallasten (€ 520.000)
Door de verlaging van het rente omslagpercentage (ROP) met ingang van 2017 van 2,5% naar 2,3% ontstaat een voordeel op de rentelasten. Daarnaast is er sprake van vrijval (latere uitvoering van projecten) en terugloop van kapitaallasten. Het totale voordeel ten opzichte van 2016 bedraagt € 520.000.

Rente reserve Bovenwijkse voorzieningen (budget neutraal)
Eind 2014 heeft de gemeenteraad besloten een reserve Bovenwijkse voorzieningen in te stellen. Aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen rekenen we minder rente toe. Deze rente is € 547.000 lager ten opzichte van de actuele begroting 2016. In 2017 storten we hierdoor € 547.000 minder in de reserve Bovenwijkse voorzieningen. Deze baten- en lastenverlaging is budgetneutraal.

Internationale Kennisstad (€ -220.000)
We hebben de budgetten voor intensivering van de internationale contacten verschoven naar het deelprogramma 2.4 Overige economie en werkgelegenheid. Binnen dit deelprogramma leidt dat tot een lastenverhoging van
€ 220.000.