Begroting 2017

Werk en inkomen

Financieel overzicht

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201520162017201820192020
Lasten
01.1Werk en activering78.24478.20762.85961.18960.13758.903
01.1.1Regionaal arbeidsmarktbeleid3.8701.576254254254254
01.1.2Werk53.81551.53744.58243.75743.32542.687
01.1.3Maatschappelijke participatie20.55825.09418.02317.17816.55715.962
01.2Inkomen en armoede bestrijding188.369194.279186.900186.460186.866187.465
01.2.1Uitkeringen166.160172.710164.530165.408165.672166.030
01.2.2Armoede- en minimabeleid15.17214.74315.76014.44214.58414.825
01.2.3Handhaving2.3291.7171.5191.5191.5191.519
01.2.4Schuldhulpverlening4.7085.1095.0915.0915.0915.091
Baten
01.1Werk en activering-25.894-27.890-15.498-15.317-15.217-15.118
01.1.1Regionaal arbeidsmarktbeleid-1.000-6650000
01.1.2Werk-18.673-16.216-10.143-9.963-9.863-9.763
01.1.3Maatschappelijke participatie-6.221-11.009-5.355-5.355-5.355-5.355
01.2Inkomen en armoede bestrijding-172.904-177.332-162.108-162.107-162.107-162.107
01.2.1Uitkeringen-170.693-174.743-159.824-159.824-159.824-159.824
01.2.2Armoede- en minimabeleid-592-938-633-632-632-632
01.2.3Handhaving0-72-72-72-72-72
01.2.4Schuldhulpverlening-1.619-1.579-1.579-1.579-1.579-1.579
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves001010
Onttrekking aan reserves20101111
Geraamd resultaat na bestemming67.79467.25472.15370.22469.67769.142

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

Continuerend extra beleid voorgaande jaren

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

01.1

Transitievergoeding bij ontslag SW medewerkers

400

01.1

Activering

4.600

5.100

5.100

5.100

Zie het financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid.

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

Aanvullende extra beleidsmiddelen

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

01.1

Terugloop omzet detachering SW

0

0

100

200

01.1

Bijdrage in uitvoeringstekort oud iederz

400

400

400

400

01.2

Netwerkregie-organisatie Gemeenschappelijke Backoffice Inkomen

70

01.2

Bijzondere Bijstand

1.400

01.2

Schuldhulpverlening 

318

318

318

318

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.

Integrale financiële toelichtingen

1.1 Werk en activering

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ 15,3 miljoen

 € -12,4 miljoen

€ 2,9 miljoen

Verlaging subsidie in het kader van de afbouw van de Sociale werkvoorziening (€ 1,2 miljoen)
De Sociale Werkvoorziening (SW) wordt op langere termijn afgebouwd. De afbouw wordt gerealiseerd door een uitstroom van SW-medewerkers van gemiddeld 5% per jaar. Bovendien wordt de subsidie jaarlijks gekort met € 500 per fte. Het aantal plekken waarvoor we subsidie ontvangen daalt met 70 naar 1.021 standaard eenheden in 2017. De subsidie daalt hierdoor met € 2,2 miljoen. Dit zien we terug in lagere loonkosten SW. Een deel van de lagere subsidie wordt gecompenseerd doordat de sociale lastendruk op de lagere inkomens is verlaagd, een verlaging van de lasten van € 900.000. Overige afwijkingen tellen op tot een verlaging van de lasten met € 150.000.

Incidentele rijkssubsidie arbeidsmarktregio Groningen (€ -500.000)
In 2016 is € 500.000 aan incidentele rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid en de opzet van het regionale Werkbedrijf. Deze rijksbijdrage maakt geen deel meer uit van de begroting 2017.

Extra beleid (€ -600.000)
Wij hebben in 2016 € 3,6 miljoen structureel extra beschikbaar gesteld voor intensivering van de werkloosheidsaanpak. Voor 2017 stellen wij voor € 1 miljoen extra beschikbaar te stellen voor intensiveringsmaatregelen van onze werkloosheidsaanpak. Daarnaast maakt € 400.000, die wij in 2016 incidenteel beschikbaar hebben gesteld voor de screening van het cliëntenbestand geen deel meer uit van de begroting 2017.

Bijstelling Participatiebudget (€ 430.000)
De middelen die wij van de rijksoverheid ontvangen in het kader van het Participatiebudget is in de septembercirculaire 2015 en in de meicirculaire 2016 verlaagd. Hierdoor nemen wij lagere lasten op in onze begroting.

Terugloop omzet SW detachering (€ 400.000)
De omzet uit detachering SW loopt terug door de vermindering van het aantal medewerkers dat werkzaam is in de SW detachering. De vermindering van het aantal SW medewerkers in detachering ramen we op ongeveer 5%. Daartegenover ontvangen we extra inkomsten voor begeleiding van mensen die worden geplaatst in een afspraakbaan. Deze vergoeding komt uit het Participatiebudget.

Overhead (€ 2 miljoen)
Vanaf 2017 moeten alle gemeenten in Nederland dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Dit betekent dat de personele overhead van directies welke voorheen in dit programma zat, nu verantwoord is in deelprogramma 14.1. Dit leidt tot een verlaging van de lasten van € 2 miljoen.

Gerealiseerde bezuinigingsopdrachten Maatschappelijke Participatie (saldo neutraal)
In deze begroting hebben wij de gerealiseerde bezuinigingsopdrachten binnen het beleidsterrein Maatschappelijke Participatie administratief verwerkt in de begroting. Als gevolg daarvan zijn de lasten met € 2,1 miljoen gedaald evenals de baten.

Diverse correcties (saldo neutraal)

Als gevolg van wettelijke regels (besluit begroten en verantwoorden) behoren baten en lasten zuiver te worden geregistreerd. Om dat te bereiken hebben we een aantal correcties uitgevoerd waardoor zowel de baten als lasten € 6,4 miljoen lager uitkomen. Per saldo heeft dit geen effect op dit deelprogramma.

Overige afwijkingen (€ -30.000)
Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van € 30.000.

1.2 Inkomen en armoedeverlichting

Lasten

      Baten

Saldo

Afwijking

€ 7,4 miljoen

€ -15,2 miljoen

€ -7,8 miljoen

BUIG (€ -9 miljoen)
Bij het opstellen van de begroting 2016 zijn wij uitgegaan van een voordelig resultaat op de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) van € 10 miljoen. Dit is onderbouwd vanuit het verdeelmodel zoals dat bij het opstellen van de begroting 2016 bekend was. Na de bekendmaking van de voorlopige bijstandsbudgetten 2016 bleek het aanvankelijk verwachte voordeel met € 14,5 miljoen te zijn omgeslagen in een nadeel van € 4,5 miljoen. Inmiddels is dit nadeel 2016 door diverse aanvullende budgetbijstellingen en ontwikkelingen in de uitgaven opgelopen tot € 6,1 miljoen. Wij hebben in de begroting 2017 een risico voor de BUIG opgenomen en houden hier rekening mee in ons weerstandsvermogen. Daarnaast houden we in de begroting 2017 geen rekening met een voordelige resultaat op de BUIG. Ten opzichte van de begroting 2016 levert dit een nadeel op van € 10 miljoen. Daarnaast rekenen we op € 1 miljoen minder lasten als gevolg van een doorlopend effect van de screening op het uitkeringenbestand.

Individuele studietoeslag  (€ -270.000)
Wij stellen voor extra middelen beschikbaar te stellen voor financiële ondersteuning wanneer mensen bij het volgen van een opleiding, vanwege een handicap onvoldoende in staat zijn een inkomen te verwerven.

Besluit bijstand zelfstandigen (€ 280.000)
Per 1 januari 2013 is de financieringssystematiek van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) gewijzigd. Het betreft een wijziging om gemeenten te stimuleren het beheer op de terug-ontvangst van verstrekt bedrijfskapitaal te verbeteren. De baten van gemeenten zijn genormeerd op basis van een landelijk gemiddeld percentage. Het extra beleidsgeld uit 2016 maakt geen deel meer uit van de begroting 2017.

Schuldhulpverlening (€ -250.000)
Wij zien binnen de activiteiten van schuldhulpverlening op meerdere onderdelen knelpunten ontstaan als gevolg van extra instroom van klanten. Ook de dienstverlening in de wijken draagt hieraan bij. De beweging “WIMP in de wijk” is in volle gang. De nieuwe dienstverleningslijn “een vertrouwd gezicht” wordt uitgerold en leidt tot een verbetering tussen de GKB en andere partijen. Deze bewegingen hebben tot gevolg dat meer mensen zich sneller en beter voorbereid melden voor schuldhulpverlening. Wij stellen voor om € 250.000 beschikbaar te stellen om de dienstverlening op peil te houden. Hiermee kunnen wij de formatie met 4 fte verhogen.

Armoede- en minimabeleid (€ -1,4 miljoen)
In 2015 bedroeg het tekort op de bijzondere bijstand € 1 miljoen en in 2016 verwachten wij een tekort van € 1,4 miljoen. De stijging van de kosten doet zich vooral voor op het gebied van de bewindvoering en de aanvullende bijstand voor levensonderhoud. Wij gaan ervan uit dat het knelpunt zich niet meerjarig voordoet en verwachten de landelijke discussie over extra middelen van de rijksoverheid af. In 2017 stellen wij voor om eenmalig € 1,4 miljoen voor de bijzondere bijstand beschikbaar te stellen.

Overheveling van taken naar andere programma’s (€ 900.000)
Wij hebben de baliefuncties ondergebracht bij het Klant Contact Centrum (KCC). In het programma Stadhuis en Stadjer. Daarnaast hebben we een deel van het projectbudget Kansen in Kaart, screening van het cliëntenbestand, overgeheveld naar het deelprogramma 1.1 Werk en activering.

Overhead (€ 1,8 miljoen)
Vanaf 2017 moeten alle gemeenten in Nederland dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Dit betekent dat de personele overhead van directies welke voorheen in dit programma zat, nu verantwoord is in deelprogramma 14.1. Dit leidt tot een verlaging van de lasten van € 1,8 miljoen.

Diverse correcties (saldo neutraal)
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) behoren baten en lasten zuiver te worden geregistreerd. Om dat te bereiken hebben we een aantal correctieboekingen uitgevoerd waardoor de lasten en baten € 14 miljoen lager zijn.

Overige afwijkingen (€ 140.000)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van € 140.000.